Naujų įvairiai pakeistų chlorpiridino ciklą turinčių arilidenamino darinių sintezė ir tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0016

Projekto aprašymas:

Vienas iš šiuolaikinio pasaulio iššūkių yra nuolat augantis antibiotikams atsparių bakterijų sukeltų infekcijų skaičius. Siekdami pratęsti ir praplėsti N-pakeistųjų aminorūgščių kitimų tyrimą, šiame projekte užsibrėžėme tikslą susintetinti naujus N-(5-chlor-2-piridil)-beta-alanino ciklizacijos į azolų darinius produktus, taip organiškai vienoje molekulėje turėti piridino, aminorūgšties bei azolų fragmentus, ir laboratorinėmis sąlygomis įvertinti užsibrėžtos struktūros junginių biologinį aktyvumą. Todėl naujų biologiškai aktyvių antimikrobinių medžiagų paieška ir preparatų kūrimas yra svarbus nuolatinis procesas, sudarantis sąlygas normaliai funkcionuoti gyvybinėms sistemoms. Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra viena iš dešimties didžiausių visuomenės sveikatos grėsmių žmonijai, kurias įvardijo Pasaulio sveikatos organizacija. Nors jau daugiau nei šimtmetį chemikai tobulina gerai žinomas ir kuria vis naujas piridino darinių sintezės metodologijas, mažai tikėtina, kad susidomėjimas šioje srityje greitu laiku sumažės, nes piridino fragmentą turintys junginiai vis plačiau taikomi tiek biologinėms sistemoms, tiek chemijos pramonėje. Šio projekto tikslas – naujų biologiškai aktyvių, antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių 5-chlorpiridino fragmentą turinčių modifikuotų aromatiniais ir heterocikliniais aldehidais 1,2,4-triazolo darinių tikslinės sintezės metodų sukūrimas ir tyrimai. Projekto laukiamas rezultatas – nauji, antimikrobinėmis savybėmis pasižymintys arilidenaminų dariniai. Vykdant minėtas veiklas gauti rezultatai bus pristatomi įgyvendinančiosios institucijos rengiamoje studentų mokslinėje konferencijoje ir pateikiama viso atlikto mokslinio tiriamojo darbo ataskaita.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ingrida Tumosienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra