Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose (FORMALIS)

 

Projekto nr.: VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą, sukuriant ir įdiegiant neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą.
Asmenys, turintys neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų, – viena iš projekto FORMALIS tikslinių grupių.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“


Projekto rezultatai:

Numatyta, kad projekto metu 100 kandidatų galės siekti profesinėje, visuomeninėje ir kitose veiklose įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimo ir jų pripažinimo kaip atitinkančius studijų rezultatus. Tačiau, norint sudaryti tokias sąlygas projekto partnerinėse institucijose, būtina atlikti nemažai parengiamųjų darbų:
• parengti 80 administracinio personalo ir 250 akademinio personalo atstovų, galinčių konsultuoti kandidatus ir vertinti jų neformaliuoju būdu įgytus mokymosi pasiekimus;
• parengti ir išleisti 10 skirtingų metodikų, reikalingų kompetencijoms vertinti ir pripažinti tam tikrose studijų programose;
• parengti ir patvirtinti 10 tvarkos aprašų, reglamentuojančių, neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūras partnerinėse institucijose.
Projektas patrauklus ir tuo, kad bus stiprinami partnerystės ryšiai tarp kolegijų ir universitetų. Projekto metu taip pat bus stiprinami bendradarbiavimo ryšiai tarp kolegijos ir verslo sektoriaus bei profesinių asociacijų atstovų.

Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai: Aleksandro Stulginskio universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Marijampolės kolegija, Klaipėdos universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Alytaus kolegija

Trukmė:
2012 - 2014

Padalinys:
Elektros ir elektronikos fakultetas