Panaudotų COVID-19 veido kaukių termocheminis apdorojimas energijos atgavimui

   

Projekto nr.: 13.1.1-LMT-K-718-05-0017

Projekto aprašymas:

Kilusi COVID-19 pandemija sukėlė staigų vienkartinių plastikinių gaminių (vienkartinės veido kaukės, respiratoriai, pirštinės, apsauginiai skydeliai, akiniai ar net plastikinės pakuotės maisto išvežimui bei pristatymui) vartojimo padidėjimą visuomenėje, sveikatos priežiūros įstaigose ar aptarnaujančio personalo paslaugų sektoriuje. Nors oficialioji statistika apie plastiko atliekų susidarymą dar nėra pateikta, tačiau egzistuoja eilė mokslinių studijų, kurios įvertina šį prieaugį, pvz.: galima numatyti, kad Lietuvoje vien tik vienkartinių medicininių kaukių atliekų gali susidaryti iki ~ 4,5 t/d. Pirmuoju žvilgsniu šis atrodo nedidelis atliekų kiekis netūrėtų kelti didelių problemų, tačiau praktika rodo, kad ne visos kaukės saugiai iškeliauja su bendru atliekų srautu ar yra tinkamai utilizuojamos. Dideli kiekiai jų patenka į aplinką, kur kaip moksliniai duomenys rodo, kaukės gali būti vienas iš kenksmingų mikroplastiko skaidulų šaltinis sausumoje, vandens telkiniuose ar šiukšlėse. Sukūrus saugią šių kaukių surinkimo sistemą, pavyzdžiui, tam tikrose vietose įrengiant specialias dėžes joms surinkti, panaudotos COVID-19 veido kaukes būtu galima perdirbti į vertingesnius produktus, pvz. vandenilį. Atsižvelgiant į tai šio projekto tikslas yra padidinti panaudotų COVID-19 veido kaukių atliekų perdirbimo į energetiškai vertingus produktus taikomųjų žinių mąstą ir prisidėti prie pandemijos sukeltų padarinių, kuriant šių atliekų tvarų ir ekonomiškai racionalų panaudojimą. Įgyvendinus projektą naujos žinios leistu numatyti kokiu būdu geriausia būtų tvarkyti šias specifines nūdienos atliekas, kaip efektyviau naudoti išteklius ir užtikrinti teigiamą įtaką visuomenei, bet ir motyvuoti sprendimus priimančius asmenis sukurti saugią šių vienkartinių kaukių surinkimo sistemą.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 13.1.1-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-11-03 - 2023-08-31

Projekto koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ahmed Samy Yousef Saed

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Gamybos inžinerijos katedra, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas