Pirazolo darinių su chromeno ir chinolino fragmentais sintezė ir savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0020

Projekto aprašymas:

Pirazolo, chromeno ir chinolino dariniai dažnai sutinkami vaistinių medžiagų struktūrose. Projekto uždavinys yra sukurti naujus pirazolo darinius, turinčius chinolino ir chromeno fragmentus bei išanalizuoti jų struktūrą ir savybes. Projekte bus vykdoma tarpinių pirazolo darinių sintezė iš lengvai prieinamų pradinių junginių; policiklinės pirazolo, chromeno ir chinolino žiedus turinčių sistemų sintezė ir funkcionalizavimas naudojant modernius organinės sintezės metodus; naujai gautų poliheterociklinių sistemų išsamūss struktūros tyrimai taikant šiuolaikinius spektroskopijos, spektrometrijos, rentgenostruktūrinės analizės bei kitus metodus; optinių ir biologinio aktyvumo savybių tyrimai. Projekto rezultatai bus skelbiami studento žodiniame pranešime.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto rezultatas – susintetinti nauji pirazolo dariniai su chromeno ir chinolino fragmentais, nustatyta jų struktūra, ištirtos biologinės savybės, sustiprinti projektą vykdančio studento įgūdžiai organinės chemijos srityje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Eglė Arbačiauskienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra