Polietilentereftalato cheminis perdirbimas

   

Projekto nr.: 09.3.3.-LMT-K-712-25-0034

Projekto aprašymas:

Didėjant polietilentereftalato (PET) produktų naudojimui įvairiose pramonės ir buities srityse, neišvengiamai didėja PET atliekų. Projekto tikslas yra parinkti tinkamus katalizatorius ir sąlygas vykdant PET depolimerizaciją, gaunant monomerus, kurie būtų tokia pati žaliava, kuri naudojama iš naftos PET sintezei. Pagrindiniai uždaviniai gauti maksimalią glikolizės išeigą ir panaudoti naujos sudėties katalizatorius.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Atlikus po glikolizės reakcijos gautų bis-2-hidroksietiltereftalatų FTIR, termogravimetrinę ir
rengeno struktūrinę analizes, buvo įrodyta jų struktūros.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Joana Bendoraitienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra