Tėvų ir pedagogų požiūris į ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymą

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0035
Projekto tinklapis: https://ktu.edu/scientist/laura-daniuseviciute-brazaite/24aa17e766d29a6954b3deacca4e1bdd

Projekto aprašymas:

Didelis dėmesys skiriamas pedagogo ir tėvų vaidmeniui bei jų abipusiam bendradarbiavimui, ugdant vaikų sveikatos saugojimo kompetenciją ir vaikų sveikatos raštingumą (Pranevičienė, Vasiliauskienė, 2017). Sveikatos raštingumas suvokiamas kaip gebėjimas ieškoti, suprasti įvairiais informacijos kanalais perduodamą informaciją apie sveikatą, mokėti ją kritiškai įvertinti, panaudoti kasdieniame gyvenime sveikatos priežiūros, ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo srityse (domenuose) bei pagerinti gyvenimo kokybę (Sørensen et al., 2015). Skirtingų tyrimų rezultatai (Jourdan ir kt., 2017) rodo, kad pedagogams trūksta žinių, kaip ugdyti vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetenciją, jie susiduria su tėvų nenoru bendrauti, prastu komunikavimu, nesėkmių ugdant sveikatos saugojimo kompetenciją kyla dėl šeimų socialinės bei ekonominės padėties. Konkrečių tyrimų, atspindinčių ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo savybes, nėra. D. Jourdan (2017) ir kt. tyrimo rezultatai parodė, kad tėvai, šeimos socialinė padėtis ir gyvenimo sąlygos turi labai didelę įtaką vaikų sveikatos raštingumui. Europos sveikatos raštingumo tyrimo (HLS-ES) duomenimis, maždaug 50 proc. Europos gyventojų sveikatos raštingumas nėra pakankamas (Sukys et al., 2017). Todėl sveikatos raštingumo dermėje yra ypatingai svarbus ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų vaidmuo bei jų abipusis bendradarbiavimas, ugdant vaikų sveikatos saugojimo kompetenciją ir vaikų sveikatos raštingumą. Tyrimo tikslas nustatyti ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų sveikatos raštingumą pagal lygius bei jų požiūrį į sveikatos kompetencijos ugdymą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas