Verte grįstų ir personalizuotų telesveikatos paslaugų verslo modelio vystymo įrankiai Covid-19 sukeliamų problemų mažinimui. TeleCare BMI

   

Projekto nr.: 13.1.1-LMT-K-718-05-0020

Projekto aprašymas:

Telesveikatos paslaugos yra ypač svarbios dėl Covid-19 pandemijos diktuojamo poreikio efektyviai sukurti fizinį atstumą, kuris apsaugo sveikatos priežiūros specialistus ir piliečius. Todėl TSP Covid-19 pandemijos metu užtikrina reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Šiuo metu trūksta sukurtų, bei realiomis sąlygomis išbandytų TSP verslo modelio vystymo įrankių, kurie įgalintų TSP paslaugų kūrimą ir diegimą. Projekto problema atitinka Lietuvos sumaniosios specializacijos prioriteto „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ tematiką „Socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės vystymo produktams ir paslaugoms kurti, novatoriški verslo modeliai“. MTEPI projektas sprendžia problemą – novatoriškų verslo modelių vystymo vaidmuo kuriant ir diegiant verte grįstas ir personalizuotas telesveikatos paslaugas, siekiant mažinti Covid-19 sukeliamas problemas. Projekto idėja yra MTEP pagrindu sukurti verte grįstų ir personalizuotų TSP novatoriško verslo modelio vystymo įrankius ir juos palaikančią atviro kodo skaitmeninę platformą (TeleCare BMI). TeleCareBMI įgalintų TSP kūrėjus lengvai ir interaktyviai modeliuoti TSP daugiašalį vertės pasiūlymą, numatyti reikiamus kospecializuotus ir „minkštuosius“ išteklius, TSP vystymo ir teikimo procesus bei socioekonominės grąžos modelius. Projekto tikslas – sukurti ir patikrinti imituojant realią aplinką verte grįstų ir personalizuotų TSP verslo modelio vystymo įrankius ir juos palaikančią atviro kodo skaitmeninę platformą, kas prisidėtų prie Covid-19 kuriamų problemų mažinimo.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 13.1.1-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.


Projekto rezultatai:

Projektas sukurs mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus: 3 MTEP rezultatų pagrindu sukurti verte grįstų ir personalizuotų TSP verslo modelio vystymo įrankiai; atviro kodo skaitmeninis išteklius – TeleCare platforma, kuri integruoja ir palaiko interaktyvių įrankių taikymą; 3 tarptautinių mokslinių straipsnių rankraščiai pateikti tarptautiniams indeksuotiems mokslo žurnalams su citavimo indeksu; 4 abstraktai ir 4 pranešimai tarptautinėse mokslo konferencijose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-11-03 - 2023-09-01

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
David John Teece, Asta Pundzienė

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Verslo skaitmeninių transformacijų tyrimų centras