Žiedinis Dizainas kaip priemonė Žiedinės Ekonomikos verslo modelių plėtojimui gamybos įmonėse – ŽIDI

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0167

Projekto aprašymas:

Projekto „ŽIDI“ tikslas – sukurti Žiediniu Dizainu paremtą metodiką ŽE verslo modelių plėtojimui gamybos įmonėse. Projekto metu siekiama: Identifikuoti veiksnius, skatinančius Žiedinio Dizaino (ŽD) taikymą gamybos įmonėse; Sukurti Žiediniu Dizainu (ŽD) paremtą Žiedinės Ekonomikos (ŽE) verslo modelių įveiklinimo metodiką („ŽIDI metodiką“) ir ją empiriškai pritaikyti Lietuvos gamybos įmonėse.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

Tyrimo rezultatai padės užpildyti tyrymų trūkųmą Žiedinio Dizaino tematikoje, suteiks naujų teorinių žinų, kurios paskatins tolimesnius tyrimus dizaino ir vadybos kryptyje (iš teorinės pusės); paskatins Žiedinio Dizaino panaudojimą versle ir tuo pačiu Žiedinės Ekonomikos verslo modelių plėtrą (iš praktinės pusės). Netiesioginė socialinė nauda – keliama verslo atstovų, kitų institucijų – politikos formuotojų ir visuomenės nuovoka apie Žiedinės Ekonomikos ir jos naudą verslui, žmonėms ir planetai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 - 2023-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rūta Valušytė, Lina Dagilienė

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Dizaino centras, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Verslo skaitmeninių transformacijų tyrimų centras