Universiteto strategija

Patvirtinta KTU Tarybos 2021 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. V7-T-4

KTU strategija

Kauno Technologijos Universitetas (toliau – Universitetas arba KTU) yra kilęs iš Lietuvos Universiteto, įkurto 1922 m. vasario 16 d. Kaune. Per daugelį metų Universitetas ir jo bendruomenė sparčiai keitėsi, augo ir tobulėjo. Nepaisant nuolatinių dinamiškos aplinkos veikiamų pokyčių, bendrieji Universiteto veiklos principai visuomet buvo nukreipti į akademinį profesionalumą, žmogaus gerovės kūrimą bei miesto ir valstybės raidos skatinimą.

Universiteto bendruomenė šiandien gali didžiuotis konkurencingu studijų programų portfeliu ir moderniu studijų procesu, motyvuotais studentais bei aukštos kompetencijos dėstytojais, visuomenės poreikius atliepiančiais moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, technologinių inovacijų perdavimu verslui ir visuomenei, taip pat šiuolaikine, studijoms ir aukščiausio lygio moksliniams tyrimams pritaikyta infrastruktūra ir lojaliais, kartu dirbančiais ir vieningai tikslų siekiančiais bendruomenės nariais.

Ši strategija Universitetui  turi tapti kelrodžiu, padėsiančiu auginti ir stiprinti visa tai, ką iki šiol pasiekė: ir toliau didinti studijų kokybę, plėtoti inovacijomis grįstus, šiandienos ir rytojaus problemas sprendžiančius mokslo rezultatus, aktyviai prisidėti prie technologijų pažangos skatininmo. Būdamas vienu iš lyderiaujančių universitetų Lietuvoje, sieks toliau stiprinti savo pozicijas ir tarptautinėje erdvėje.

Misija

Universiteto bendruomenė įsipareigoja užtikrinti studijų ir mokslo rezultatų kokybę, kurti pasitikėjimu, kūrybiškumu bei lyderyste pagrįstą Universiteto ekosistemą. Atsakingai vertinant Universiteto vaidmenį visuomenėje ir kuriamos pridėtinės vertės reikšmę bei atsižvelgiant į skirtingų suinteresuotų šalių poreikius, Universiteto strategijoje formuojamos šios misijos:

 • Visuomenei

būti veržliu Universitetu ir kurti darnią visuomenę.

 • Studentams ir klientams

kurti ir perduoti tarpdisciplinines žinias bei inovatyvias technologijas, kuriančias vertę.

 • Vienas kitam

bendradarbiauti bei kartu siekti ambicingų tikslų nuolat tobulėjant ir su išorės mokslo ir verslo lyderiais.

 

Vizija

Konkurencingas tarptautinėje erdvėje, tarpdisciplininis, naujas žinias ir inovacijas kuriantis bei perduodantis technologijų universitetas.

Universiteto vizijos siekiama laikantis Universiteto vertybių per tris vertės kūrimo grandines ir jų tikslus:

 • Studijų

ugdyti didelę pridėtinę vertę gebančius kurti ateities visuomenės narius.

 • Mokslo ir inovacijų

kurti visuomenės poreikius atitinkančias žinias ir technologijas bei perduoti jas studijuojantiesiems, verslui ir viešąjam sektoriui.

 • Organizacijos vystymo

užtikrinti efektyvų Universiteto veiklų įgyvendinimą bei stiprinti žmogiškųjų išteklių kompetencijas.

Vertybės

Atsakingumas visuomenei

Apimantis atsakomybę studentams, darbuotojams bei partneriams dėl Universiteto veiklos skaidrumo, akademinio sąžiningumo bei socialinės atsakomybės žmogui ir gamtai.

Bendradarbiavimas

Svarbus tiek organizacijos viduje, tiek už jos ribų. Bendradarbiaudami siekiame kurti tiek tvirtą bendruomenę, tiek nuolat besiplečiantį partnerių tinklą.

Nuolatinis tobulėjimas

Užtikrinantis, kad mūsų Universitete studijuotų motyvuoti studentai bei dirbtų profesionalumu įkvepiantys darbuotojai.

Universiteto veiklos bendrieji principai

 • Vienas iš svarbiausių ilgalaikių Universiteto tikslų – ambicingi žingsniai už Lietuvos ribų ir tikslingi darbai siekiant, kad KTU būtų pripažintas tarptautinėje erdvėje.
 • Universitetas yra mokslo ir studijų institucija, ugdanti žmonių gebėjimus ir įgūdžius bei skatinanti jų motyvaciją ir asmeninį tobulėjimą. Tai vieta, kur visuomet siekiama dalintis naujausiomis žiniomis ir patirtimis, o naujausius mokslinius pasiekimus ir įgytą praktinę patirtį perduoti studentams.
 • Universitete kuriami inovatyvūs, šiandienos ir rytojaus iššūkius atliepiantys fundamentiniai ir taikomieji mokslo sprendiniai. Lyderystė, mokslo rezultatų kokybė ir nauji mokslinių tyrimų atradimai skatina telktis akademinę bendruomenę ir pakelti mokslinių tyrimų kokybę i dar aukštesnį lygmenį.
 • Universiteto bendruomenės nariai nemažiau ambicingus tikslus bei įsipareigojimus įvardija ir vienas kitam: nuolat tobulėti su mokslo ir verslo lyderiais, kurti modernią, kokybiškam darbui ir augimui įkvepiančią aplinką. Visa tai užtikrins vieningą, nuoseklų, sisteminį organizacijos valdymą, vedantį organizacijos darnos link.

Kuriama pridėtinė vertė

 • Mokslu grįstos studijos užtikrinančios studijų kokybę studentui ir klientui;
 • Efektyvūs sprendimai mokslui ir inovacijoms kuriantys tvarius sprendimus šalies gerovei;
 • Sisteminis organizacijos valdymas formuojantis darnią bendruomenę.

Strateginiai prioritetai ir strateginės veiklos

 

 

Strateginė veikla (programa) KTU tikslas
SV1
Tarptautiškumo vystymas
1. ECIU University – Europos universiteto vystymas
2. Užsienio akademinių darbuotojų ir studentų pritraukimas
3.  Tarptautinio įvaizdžio kūrimas, matomumo tarptautinėje erdvėje skatinimas
4. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis studijų ir mokslo institucijomis
SV2
Studijų kokybė
1. Studijų programų proceso tobulinimas
2. Akademinio personalo kompetencijų ugdymas
3. Studijų aplinkos modernizavimas
SV3
Mokslo ir inovacijų proveržis
1. Mokslinių tyrimų rezultatų gerinimas
2. MTEPI ekosistemos kūrimas
3. Tarptautinių projektų portfelio stiprinimas
SV4
Organizacijos darna
1. Žmonių išteklių vystymas
2. Efektyvios komunikacijos užtikrinimas
3. Infrastruktūros modernizavimas

Laukiami rezultatai iki 2025

Tarptautiškumo vystymas
Padidėjęs užsienio studentų skaičius 80%
Padidėjęs užsienio ir visų akademinių darbuotojų santykis 100%
Padidėjęs darbuotojų užsienio stažuočių ir mokymų skaičius 75%
Studijų kokybė
Padidėjęs bendras studentų skaičius 20%
Padidėjęs absolventų įsidarbinamumas 10%
Atestuotų studijų modulių Moodle kursai 100%
Mokslo ir inovacijų proveržis
Padidėjusios MTEPI darbų ir paslaugų pajamos 20%
Padidėjusios projektinės veiklos pajamos 10%
Padidėjęs straipsnių užsienio leidyklų mokslo leidiniuose skaičius 10%
Organizacijos darna
Padidėjęs darbuotojų pasitenkinimo rodiklis 20%
Padidėjęs svertinio palankumo koeficientas 40%
Padidėjęs Studentų miestelio pastatų atsinaujinančios energijos vartojimas 30%

Veiklų įgalinimas ir sprendimų priėmimas

Kauno Technologijos Universiteto bendruomenė tiki, kad Universiteto strategijos gyvybingumo ir įgyvendinimo sėkmės pagrindas yra kūrybingas ir motyvuotas studentas, profesionalus ir išradingas darbuotojas bei lyderius ir kūrybingumą įkvepianti aplinka. Universiteto strategija atlieka kelrodžio funkciją ir atsako į klausimą “Ko siekiame?” bei “Kaip ketiname tai pasiekti?” Kartu su šia strategija yra parengti veiklos planai, kuriuose aprašomi konkretūs veiksmai ir pamatuojami rezultatai. Universiteto strategijos sėkmė priklausys nuo kasdienio kiekvieno Universiteto bendruomenės nario indėlio.