Universiteto strategija

Patvirtinta KTU Tarybos 2012 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-0-1

KTU strategija

Kauno technologijos universitetas (KTU) yra kilęs iš Lietuvos universiteto, įkurto 1922 m. vasario 16 d. Kaune, pertvarkius 1920 m. sausio 27 d. įsteigtus Aukštuosius kursus. Lietuvos universitetas 1930 m. pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu, 1940 m. – Kauno universitetu, 1941 m. vasarą jam grąžintas Vytauto Didžiojo universiteto vardas, 1944 m. pavadintas Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo universitetu, 1946 m. – Kauno valstybiniu universitetu. 1950 m. Kauno valstybinis universitetas, atskyrus Medicinos fakultetą, reorganizuotas į Kauno politechnikos institutą, kuris 1990 m. spalio 31 d. tapo Kauno technologijos universitetu (Žin., 1990, Nr. 32-781).

Naujoji KTU strategija grindžiama universiteto tradicijomis ir stiprybėmis – ryšiais su pramone, plačiu su technologijomis susijusių studijų ir tyrimų spektru; taip pat augančiais šalies poreikiais ir tarptautinėmis raidos tendencijomis. Savo strategija Universitetas siekia tapti lyderiaujančiu universitetu, gebančiu konkuruoti tarptautinėje erdvėje.

Strategija nukreipta Universiteto atsakingumo visuomenei ir šaliai stiprinimą konsoliduojant jo veiklas žmogaus gyvenimo kokybei gerinti ir valstybingumo raidai spartinti. Svarbiausia veikla šia kryptimi yra Universiteto indėlio į šalies gyvybingumą ir jos darniąją ekonominę, socialinę ir kultūrinę, žiniomis grįstą, plėtrą formavimas ir perdavimas.

Misija

Teikti moksliniais tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas; kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui; formuoti atvirą talentus ir lyderius įkvepiančią kūrybinę aplinką

Vizija

Lyderiaujantis Europos universitetas, veiklą grindžiantis žinių ir technologijų kūrimu ir perdavimu

Vertybės

 • Lietuvos universiteto dvasia ir tradicijos
 • Atsakingumas visuomenei
 • Bendradarbiavimas
 • Veiklos skaidrumas
 • Iniciatyvumas
 • Kūrybiškumas
 • Profesionalumas
 • Akademinis sąžiningumas
 • Nuolatinis tobulėjimas

Universiteto veiklos bendrieji principai

 • Universiteto tikslai ir veikla yra nukreipti į žmogų, jo gerovės kūrimą – tiek Universiteto viduje, tiek išorėje
 • Universitetas aktyviai dalyvauja miesto ir valstybės raidoje
 • Universiteto veikla atitinka darnios raidos, akademinės laisvės bei Didžiosios Europos universitetų chartijos principus
 • Kiekvienas Universiteto bendruomenės narys veikia Universiteto labui

Universitetas strategiškai veikia už savo ribų, kurdamas palankią sau aplinką efektyviai veikti. Tai formuoja Universiteto savitumą ir matomumą, stiprina jo reputaciją, išplečia universitetinės veiklos turinį.

Universiteto gyvybingumo pagrindas yra kūrybingas studentas, profesionalus dėstytojas ir išradingas tyrėjas. Jų saviraiškos galimybių Strategija siekia per efektyvios infrastruktūros ir patrauklios bendrauti bei keistis žiniomis aplinkos plėtrą.

Strateginiai veiklos prioritetai

 • Talentingi ir motyvuoti studijuojantieji, dėstytojai ir tyrėjai
 • Kritinė masė pasaulinio lygio dėstytojų, tyrėjų bei užsienio studentų
 • Studijų ir mokslo vienovė, sanglauda su pramone ir verslu
 • Tarpkryptiniai ir tarpsritiniai moksliniai tyrimai ir studijos
 • Tarptautinis pripažinimas priešakinių žinių ir ateities technologijų kūrime ir perdavime Dalyvavimas pasauliniuose žinių tinkluose
 • Veiklos kokybė ir efektyvus valdymas
 • Įkvepianti ir draugiška aplinka
 • Žinių ir vertybių sklaida visuomenėje

Strateginiai veiklos prioritetai realizuojami vykdant penkias strategines veiklas:

SV1. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą
SV2. Tarptautiniu lygiu pripažintų žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas
SV3. Universiteto veiklų sutelkimas žmogaus gerovei ir darniai šalies raidai
SV4. Universiteto darni raida užtikrinanti veiklos kokybę ir efektyvumą
SV5. Universiteto akademinės aplinkos ir infrastruktūros kūrimas bei puoselėjimas

Pagrindinės Universiteto veiklos yra tarptautiniu lygiu pripažintų žinių, šiuolaikinių technologijų ir inovacijų kūrimas, taip pat glaudžiai su juo susijusi studijuojančiųjų kompetencijos ir talento ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą.

Svarbiausias Universiteto veiklas įgalina strateginės veiklos, nukreiptos sukurti tokią akademinę aplinką ir universitetinę kultūrą, kuri gerintų veiklos kokybę ir didintų efektyvumą, darytų Universitetą patrauklų visų studijų formų ir amžiaus grupių studijuojantiesiems, saviems ir vizituojantiems dėstytojams bei tyrėjams.

Strateginės veiklos ir jų tikslai

Strateginė veikla (programa) KTU tikslas
SV1
Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą
1. Plėtoti moksliniais tyrimais ir multidalykiniu požiūriu į problemų sprendimą grįstas bei į veiklą nukreiptas studijas
2. Sukurti ir įdiegti talentų ugdymo sistemą
3. Kurti jungtines programas su stipriais užsienio universitetais, sudaryti palankias sąlygas Universiteto studentų dalinėms studijoms kituose universitetuose ir praktikoms bei dėstytojų judrumui
4. Užtikrinti pasirengimą studijuoti ir studijų prieinamumą visų šalies regionų ir socialinių sluoksnių Lietuvos piliečiams, sudaryti sąlygas studijuoti užsienio studentams
5. Plačiai ir nuolat teikti neformalaus švietimo paslaugas kvalifikaciją tobulinti ar persikvalifikuoti siekiantiems įvairaus amžiaus ir patirties asmenims
SV2
Tarptautiniu lygiu pripažintų žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas
1. Plėtoti fizinių, biomedicinos, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų bei tarptautinio lygmens, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus ir kurti reikšmingą įtaką visuomenei bei ekonomikai darančias žinias
2. Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kreipti į pramonės, verslo ir socialinės bei kultūrinės raidos poreikius
3. Užtikrinti talentingų ir motyvuotų Lietuvos ir užsienio doktorantų bei podoktorantūros tyrėjų pritraukimą ir ugdymą bei kurti tarptautiniu mastu pripažintas doktorantūros mokyklas, jungtines studijų programas
4. Sukurti aukšto tarptautinio lygio tyrėjų potencialą
5. Skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslo tyrimų centrų plėtrą
SV3
Universiteto veiklų sutelkimas žmogaus gerovei ir darniai šalies raidai
1. Plėtoti Universiteto veiklą ir bendradarbiavimą su partneriais siekiant vertybinių, ekonominių, aplinkosauginių, socialinių ir kultūrinių tikslų vienovės
2. Spręsti ir darniąja plėtra bei žiniomis grįsti aktualias miesto, regiono ir šalies ūkio, socialinės ir kultūrinės plėtros problemas, šviesti ir konsultuoti visuomenę
3. Organizuoti visą gyvenimą trunkančias studijas, kuriomis propaguoti tam tikroms visuomenės grupėms socialiai ir moraliai teisingą, etiškai priimtiną, šalies gamtinius išteklius tausojantį vartojimą ir ekonominį vystymąsi
SV4
Universiteto darni raida užtikrinanti veiklos kokybę ir efektyvumą
1. Įdiegti Universiteto veiklos valdymo ir kokybės vadybos sistemas, grįstą strateginio valdymo principais
2. Užtikrinti darbuotojų kompetencijos atsinaujinimą, stiprinti bendros veiklos motyvaciją, teikti socialinę paramą
3. Sustiprinti Universiteto reputaciją, įvaizdį ir žinomumą Lietuvoje ir tikslinėse užsienio rinkose
4. Teikti paramą studentų veikloms ir organizacijoms
SV5
Universiteto akademinės aplinkos ir infrastruktūros kūrimas bei puoselėjimas
1. Optimizuoti Universiteto poreikius atitinkančią infrastruktūrą ir palaikyti jos kokybę
2. Plėtoti Universiteto poreikius atitinkančias informacines ir komunikacines technologijas, informacines sistemas, techninius duomenų centrus ir užtikrinti jų efektyvumą

Svarbiausi strateginių veiklų pasiekimų rodikliai iki 2015

Universitetui tenkanti Lietuvos universitetų studentų dalis 15%
Visų studijų pakopų užsienio studentų santykinė dalis 3%
MTEP ir MTEP paslaugų dalis universiteto biudžete 25%
Aukšto tarptautinio lygio publikacijų skaičius vienam tyrėjui per metus 1,25
Santykinė Universiteto gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas dalis 50%

Veiklų įgalinimas ir sprendimų priėmimas

Strateginiams tikslams pasiekti yra numatyti būtinieji strateginiai valdymo pokyčiai: universiteto vertybėmis grįstos organizacinės kultūros ugdymo, gebėjimo keistis ir nuolatinio tobulėjimo, finansų telkimo ir paskirstymo, personalo valdymo ir infrastruktūros administravimo. Universiteto strategija ir strateginis veiklos planas rengiami ir įgyvendinami aktyviai dalyvaujant visai Universiteto akademinei bendruomenei, Universiteto valdymo ir savivaldos institucijoms. Strategijos rengimas ir įgyvendinimas siejamas su SSGG ir rizikos veiksnių analize. Strategijos įgyvendinimui numatyti būtini valdymo pokyčiai, strateginių veiklų lyderiai, ir veiklos efektyvumo didinimo priemonės, kuriama plano įgyvendinimo stebėsenos ir strategijos atnaujinimo sistema. Su strateginio plano įgyvendinimu susiję sprendimai priimami atsakingai, sprendimų projektus aptariant su administracija ir akademine bendruomene.