Tarptautinė studentų praktika

KTU studentai turi galimybė atlikti praktiką ne tik lietuviškose įmonėse, tačiau ir už šalies ribų. Šioje skiltyje galėsi daugiau sužinoti apie “Erasmus+” privalomąją, papildomą ar podiplominę praktikas, taip pat kitas praktikų užsienyje galimybes.

“Erasmus+” praktika

Kas gali dalyvauti? Kiek laiko trunka? Kada teikti paraišką? Kur išvykti? Kaip susirasti praktikos vietą?

Visi atsakymai vienoje vietoje – leidinyje apie “Erasmus+” praktikas.

Bendra informacija

“Erasmus+” praktika – tai laikotarpis, praleistas “Erasmus+” programoje dalyvaujančių šalių* įmonėse, mokymo centruose, mokslinių tyrimų centruose bei kitose organizacijose. Praktiką galima atlikti 3 būdais:

 • Fizinis mobilumas (visas praktikos laikotarpis praleidžiamas praktikos organizacijoje);
 • Mišrus mobilumas (bent 2 mėn. praleidžiami praktikos šalyje, o dalį praktikos laikotarpio galima būti savo šalyje ir praktikos užduotis atlikti nuotoliniu būdu);
 • Virtualus mobilumas (visos praktikos metu užduotys atliekamos nuotoliniu būdu).

Praktika suteikia studentams galimybę:

 1. įgyti tarptautinės profesinės patirties;
 2. konkrečių praktinių įgūdžių;
 3. susipažinti su Bendrijos darbo rinkos reikalavimais;
 4. išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomines, socialines ir kultūrines sąlygas;
 5. įgyti bendravimo (taip pat ir užsienio kalba) įgūdžių;
 6. užmegzti naujas pažintis (dalykines ir asmenines);
 7. pasisemti tarpkultūrinės patirties;

Skaitmeninės praktikos

„Erasmus+“ praktikos metu Jūs taip pat turite galimybę įgyti skaitmeninių įgūdžių, kurių, sparčiai tobulėjant naujoms technologijoms, reikia vis daugiau. Daugiau apie šias praktikas skaitykite: http://bit.ly/DigitalOpportunities

Praktikos trukmė – ne trumpesnė kaip 2 mėnesiai (arba 60 dienų) ir ne ilgesnė kaip vieneri metai. Apimtis – 12 nacionalinių kreditų, 18 ECTS kreditų (40 val. per savaitę). Praktikos laikotarpiu gali būti organizuojami parengiamieji arba kartojamieji kursai priimančios šalies kalba arba profesine kalba.

*”Erasmus+” programoje dalyvauja ES šalys + Norvegija, Turkija, Islandija, Lichtenšteinas, Šiaurės Makedonija ir Serbija.

Į praktiką gali vykti I, II, III studijų pakopos nuolatine ar ištęstine forma studijuojantys studentai, kurie:

 • nustatyta tvarka studijuoja pagal individualias studijų programas;
 • neturi akademinių įsiskolinimų.

Galima vykti į šias „Erasmus+“ praktikas:

 • Vasaros /papildomoji praktika (galite vykti jau po pirmo kurso);
 • Privalomoji praktika;
 • Absolvento praktika (per 12 mėnesių nuo studijų KTU pabaigos).

Finansinė parama

Praktikos mobilumo stipendija

Praktikos mobilumo stipendija – tai aukštojo mokslo institucijos skiriama finansinė parama studento praktikos mobilumui skatinti. Stipendijų dydžiai nustatomi vieneriems mokslo metams rektoriaus įsakymu atsižvelgiant į Švietimo mainų paramos fondo nustatytus minimalius ir maksimalius stipendijų dydžius.

Šalių grupė Stipendijos dydis Šalys
I 700 € /mėn. Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija
II 650 € /mėn. Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija
III 600 € /mėn. Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Šiaurės Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija

ERASMUS+ stipendija skiriama papildomoms mobilumo išlaidoms padengti, t.y. kelionės ir draudimo išlaidoms, o prireikus – užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo išlaidoms priimančioje šalyje kompensuoti. Stipendijos neskiriamos visoms praktikos užsienyje išlaidoms kompensuoti.

Paskirta stipendija studentui pervedama tik Universitetui gavus lėšas iš Švietimo mainų paramos fondo.

 

“Nulinės stipendijos” “Erasmus+” studentai

Studentai, kurie atitinka “Erasmus+” mobilumo kriterijus ir naudojasi visais “Erasmus+” programos privalumais, bet negauna “Erasmus+” stipendijos, vadinami “nulinės stipendijos” Erasmus+” studentais. Visi “Erasmus+” programos reikalavimai, išskyrus stipendijos skyrimą, yra privalomi ir “nulinės stipendijos” studentams.

Dokumentai

Paraiškos dokumentai:

Dokumentai atrinktiems studentams:

Atsiskaitymo dokumentai: 

Draudimo dokumentai praktikos metu:

 • “Erasmus+” mobilumo dalyvis yra atsakingas už tai, kad būtų tinkamai apdraustas. Minimalus privalomas reikalavimas studijoms ES šalyje – Europos Sveikatos kortelė. Ši kortelė nepadengia visų išlaidų, pvz.: repatriacijos ir specialios medicininės intervencijos atvejų, todėl Dalyvis savo iniciatyva gali apsidrausti privačiu papildomu draudimu. Dalyviui, atliekančiam praktiką ne ES šalyje, privaloma įsigyti privatų sveikatos draudimą.
 • “Erasmus+” mobilumo dalyvis įsipareigoja visam praktikos užsienyje laikotarpiui apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu, jei šio draudimo pagal atskirą sutartį neapmoka priimančioji organizacija. Civilinės atsakomybės draudimas turi apimti žalą, kurią dalyvis sukėlė savo darbo vietoje vizito užsienyje metu.
 • “Erasmus+” mobilumo dalyvis įsipareigoja viso praktikos užsienyje laikotarpiu apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų, išskyrus atvejus, kai šį draudimą apmoka priimančioji organizacija.
 • Visi nurodyti draudimai turi galioti visą praktikos užsienyje laikotarpį. Visų privalomųjų draudimų kopijos yra neatskiriama finansinės sutarties dalis ir turi būti pristatyti į Kauno technologijos universiteto Tarptautinių ryšių departamentą prieš pasirašant finansinę sutartį.

Jei ieškant praktikos vietos užsienyje nežinau nuo ko pradėti, šioje skiltyje rasi nuorodas į Erasmus+ praktikų portalus.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams

Studentų praktikai taikomi šie kriterijai:

 • priimančiosios organizacijos pasiūlytos veiklos atitikimas studijų programos keliamiems reikalavimams – praktikos plano dermė su studijų programa Universitete.
 • studento motyvacijos atlikti praktiką užsienyje aiškumas ir pagrįstumas;
 • studijų rezultatų vidurkis.

Paraiškų teikimas

Paraiškos priimamos iki rugsėjo, gruodžio, kovo, birželio 1 d.

Kai tik rasite tinkamą praktikos vietą, parenkite savo paraiškos dokumentus:

 • Pakvietimo laišką. Jo šablonas yra pateiktas skiltyje “Dokumentai”, o jį užpildyti ir pasirašyti turi praktikos vadovas praktikos organizacijoje.
 • Motyvacinį laišką. Tai laisvos formos dokumentas, kuriame reikia pateikti savo motyvaciją, kodėl norite atlikti „Erasmus +“ praktiką (kokią naudą tai gali suteikti jums kaip asmeniui, universitetui ir pan.). Motyvacinis laiškas turėtų būti parašytas anglų kalba.

„Erasmus +“ praktikos paraiškos formą galite rasti Mobility Online sistemoje. Prie šios paraiškos pridėkite pakvietimo ir motyvacinius laiškus.

Visi dokumentai turi būti užpildyti, pasirašyti ir antspauduoti, kaip reikalaujama.

Paraiškų atranka

Visi kandidatai, laiku pateikę reikalingus dokumentus, kviečiami dalyvauti atrankoje. Atranką vykdo studijų prorektoriaus skiriama Atrankos komisija.

Po atrankos

 1. Atrinkti studentai aptaria praktikos turinį ir tikslus su praktikos vadovu Universitete.
 2. Praktikos užduotis aprašoma Praktikos sutartyje (angl. Training Agreement and Quality Commitment) ir siunčiama priimančiajai įmonei.
 3. Pasirašytą praktikos sutartį reikia pristatyti į KTU Tarptautinių ryšių departamentą.
 4. Remiantis pateiktais praktikos dokumentais bei patvirtintais stipendijų dydžiais, išvykstančiam studentui parengiama Finansinė sutartis.
 5. Iki išvykimo fakulteto raštinei reikia pateikti prašymą išvykstančiam į praktiką užsienyje.
 6. Išvykstantieji turėtų kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl Europos sveikatos draudimo kortelės. Ši kortelė išduodama nemokamai. Ji garantuoja pirmąją medicinos pagalbą ES ir EEE šalių valstybinėse gydymo įstaigose. Pirmoji pagalba kompensuojama pagal šalies, suteikusios pagalbą, teisės aktus, todėl kai kuriose ES šalyse gali tekti dalį išlaidų padengti asmeniškai. Išsamesnės informacijos ieškokite Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

 

 

Apeliacijos dėl praktikos atrankos rezultatų:

Kiekvienas studentas ar absolventas, kuris dalyvavo Praktikos atrankos konkurse, turi teisę Atrankos komisijos pirmininkui pateikti motyvuotą užklausą dėl atrankos konkurso rezultatų išaiškinimo per 5 darbo dienas po atrankos konkurso rezultatų paskelbimo dienos. Išnagrinėjęs prašymo motyvus per 5 darbo dienas, Atrankos komisijos pirmininkas gali prašymą atmesti, pateikdamas motyvuotą paaiškinimą, arba panaikinti sprendimą ir organizuoti naują Atrankos komisijos posėdį.

Grįžus iš praktikos

Iš praktikos grįžę studentai per 30 dienų turi pristatyti į KTU Tarptautiškumo plėtros departamentą šiuos dokumentus:

 1. praktikos ataskaitos (įvertintos pažymiu) kopiją;
 2. įmonės patvirtinimą apie atliktą praktiką (angl. Confirmation of Host Enterprise/Institution).

Absolventų praktika

Į absolventų praktiką gali vykti I, II ir III studijų pakopų absolventai per pirmus metus po studijų baigimo. Praktikos metu absolventams draudžiama studijuoti aukštojo mokslo institucijose.

Paraiškas absolventų praktikai galima teikti visą baigiamųjų studijų metų laikotarpį, bet ne vėliau nei iki paskutinės studijų universitete dienos. Paraiškas Absolventų praktikai gali teikti tik paskutinio kurso studentai.

Atrankos metu absolventų praktikai taikomi šie kriterijai:

 • praktikos veiklų atitikimas studijuotai studijų krypčiai (arba pagrįstas kitokio pobūdžio veiklos pasirinkimas);
 • absolvento motyvacijos atlikti praktiką užsienyje aiškumas ir pagrįstumas;
 • studijų rezultatų vidurkis.

Dokumentai “Erasmus+” absolventų praktikai:

Paraiškos dokumentai:

Dokumentai atrinktiems studentams:

Atvykus į praktikos vietą:

Atsiskaitymo dokumentai: 

Draudimo dokumentai praktikos metu:

 • Erasmus+ dalyvis yra atsakingas už tai, kad būtų tinkamai apdraustas. Dalyvis įsipareigoja įsigyti asmens sveikatos draudimą, civilinės atsakomybės draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų kelionės į/iš tarptautinės praktikos vietą laikotarpiui ir visam tarptautinės praktikos laikotarpiui. Visų draudimų išlaidos yra asmeninė Dalyvio atsakomybė, jei nesutariama kitaip su priimančia organizacija.
 • Yra privaloma visam tarptautinės praktikos laikotarpiui įsigyti Europos Sveikatos kortelę bei primygtinai rekomenduotina įsigyti papildomą privatų sveikatos draudimą, kuris apimtų repatriacijos ir specialios medicininės intervencijos atvejus.
 • Yra privaloma visam tarptautinės praktikos laikotarpiui į(si)gyti civilinės atsakomybės draudimą, apimantį žalą, kuri atsirado dėl Dalyvio kaltės darbo vietoje, neatsižvelgiant į tai, ar jis/ji buvo ar nebuvo darbe.
 • Yra privaloma visam tarptautinės praktikos laikotarpiui į(si)gyti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, apimantį žalą Dalyviui, kurią jis patyrė darbo vietoje.

Studentų info centras

 

Rūta Jankauskienė
Tarptautinių akademinių mainų specialistė
ruta.jankauskiene@ktu.lt
+370 676 92 160 (I-V 8:00 – 17:00)
Studentų g. 50, LT-51368, Kaunas

Koordinatoriai fakultetuose

Cheminės technologijos fakultetas Deivis Slavinskas
international.ctf@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 508 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Ieva Likadzijauskė
international.evf@ktu.lt
Gedimino g. 50, 325 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Miglė Svygrienė
international.eef@ktu.lt
Studentų g. 48, 215 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Miglė Drulytė
international.mgmf@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Angelica Peccini
international.midf@ktu.lt
Studentų g. 56, 135 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
international.ptvf@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Audronė Daubarienė
international.shmmf@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Agnė Karabanovaitė
international.saf@ktu.lt
Studentų g. 48, 404 kab.

Kokie būna „Erasmus+“ praktikos tipai?

Privalomoji, papildomoji ir absolvento.

Kiek kartų galima atlikti „Erasmus+“ praktiką?

Tol, kol išnaudosite „Erasmus+“ programos 12 mėn. limitą (kartu su studijų mobilumu). Kiekvienoje studijų pakopoje šis laikotarpis yra skaičiuojamas iš naujo.

Kada galima atlikti „Erasmus+“ praktiką?

„Erasmus+“ praktiką galima atlikti vasaros, privalomos praktikos arba baigiamojo semestro metu, arba po studijų baigimo. Į „Erasmus+“ praktiką studentai gali vykti jau po pirmojo kurso.

Kada teikti paraiškas “Erasmus+” praktikai užsienyje?

Paraiškos teikiamos ir atrankos vykdomos keturis kartus per metus (rugsėjo, gruodžio, kovo, birželio mėn.).

Ar galima teikti paraišką „Erasmus+“ praktikai, jei turiu akademinių skolų?

Paraiškos pateikimo metu studentas gali turėti akademinių skolų, kurios turi būti pašalintos iki „Erasmus+“ praktikos pradžios.

Ar galima teikti paraišką „Erasmus+“ praktikai, jei esu akademinėse atostogose?

Galima, tačiau iki praktikos pradžios studentas privalo grįžti iš akademinių atostogų.

Ar galiu atlikti „Erasmus+“ praktiką, jei mano studijų programoje ji nėra numatyta?

Taip. Tokiu atveju galite vykti į papildomąją praktiką vasarą, baigiamojo semestro metu arba į absolvento praktiką po studijų baigimo.

Ar galima „Erasmus+“ praktikos metu atlikti privalomąją praktiką iš anksto?

Galima. Studentai, kurie baigė trečią kursą, privalomąją praktiką gali atlikti iš anksto (vasarą), jei su studijų prodekanu/-e suderina, kad numatoma „Erasmus+“ praktikos programa atitinka privalomajai praktikai keliamus reikalavimus.

Ar galima „Erasmus+“ praktiką atlikti nuotoliniu būdu ?

Negalima. ERASMUS+ praktikos metu studentas turi fiziškai išvykti iš Lietuvos.

Kurią šalį geriausia rinktis „Erasmus+“ praktikai?

Praktikos vietą rekomenduojame rinktis ne pagal šalį, o pagal tai, kur daugiausia patirties būtų galima įgyti, kur būtų didžiausias studijų programos ir praktikos įmonės veiklos suderinamumas.

Kaip susirasti “Erasmus+” praktikos vietą?

Praktikos vietą reikia susirasti savarankiškai. Šis procesas gali užtrukti, ypač, jei studentas ieško labai specifinės praktikos vietos. Klauskite, ką gali pasiūlyti dėstytojai, šeimos nariai ar draugai, ieškokite specialiuose praktikų portaluose ar google. Naujausi KTU gauti praktikų pasiūlymai skelbiami KTU studentų intranete >> Office 365 (kataloge „Tarptautinė patirtis“)

Ar galima praktiką atlikti kelis kartus toje pačioje įmonėje?

Galima.

Ar galima pragyventi iš skiriamos stipendijos?

„Erasmus+“ praktikos stipendija yra skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas, t. y. kelionės, draudimo bei pragyvenimo išlaidas (pvz., buto nuomos mokesčius), tačiau jos gali neužtekti visoms praktikos užsienyje išlaidoms padengti, todėl būtina turėti papildomų lėšų.

Dauguma studentų teigia, kad stipendijos užtenka, tačiau tai priklauso nuo pragyvenimo šalyje lygio ir nuo asmeninių kiekvieno studento įpročių bei poreikių. Pateikiame lėšų planavimo pvz.: Pragyvenimo išlaidos Kaune + Erasmus+ praktikos stipendija = Turimos lėšos Erasmus+ praktikos metu

Ar galima kreiptis dėl papildomos paramos specialiesiems poreikiams?

Taip. Papildoma parama gali būti skiriama dėl gydytojo pažyma patvirtintų specialiųjų poreikių, kuriems reikia papildomo finansavimo (vaistai, spec. priemonės, t.t.).

Ar galima gauti „Erasmus+“ stipendiją, jei į praktiką priimanti įmonė mokės atlyginimą?

Taip. „Erasmus+“ programa leidžia gauti ir praktikos stipendiją, ir įmonės atlygį.

Kas organizuos mano kelionę į praktikos vietą?

Kelionės organizavimu reikia rūpintis savarankiškai. Būtina suplanuoti savo kelionę nuo namų durų iki praktikos vietos. Į praktiką priimančios organizacijos gali pasitikti ar pasiūlyti pasitikimo oro uoste paslaugas.

Kaip rasti gyvenamą vietą praktikos metu?

Apgyvendinimu reikia rūpintis savarankiškai. Rekomenduojame ieškoti studentų apgyvendinimo pasiūlymų FB ar specializuotose interneto svetainėse. KTU Tarptautinių ryšių departamento koordinatorius gali Jums padėti susisiekti su konkrečioje praktikos vietoje jau buvusiais studentais, kurie galėtų Jums suteikti daug naudingos informacijos.

Į praktiką priimančios organizacijos taip pat gali pasiūlyti ar rekomenduoti apgyvendinimo vietas.

Ar privalau atlikti OLS kalbinio pasirengimo vertinimo testą prieš ir po „Erasmus+“ praktikos mobilumo?

Pagal „Erasmus+“ programos taisykles visų mobilumo veiklose dalyvaujančių studentų užsienio kalbos žinios privalo būti įvertintos 2 kartus internetinio OLS kalbos testo metu. Šie testai  – priemonė įvertinti, kaip pasikeitė studento užsienio kalbos žinių lygis „Erasmus+“ mobilumo metu. Jų rezultatai niekaip neįtakoja atrankos dalyvavimui programoje rezultatų bei anksčiau įgytų užsienio kalbos žinias patvirtinančių dokumentų galiojimo.

Jei pirmojo kalbos testo įvertinimas yra C2, antrojo testo laikyti nereikia.

OLS testą reikės atlikti vykstant į kiekvieną „Erasmus+“ mobilumą.

OLS taip pat suteikia galimybę mobilumo metu nemokamai mokytis priimančios šalies arba praktikos kalbos internetu.

Su kuo reikia suderinti planuojamos “Erasmus+” praktikos planą?

Praktikos planas yra derinamas su Praktikos vadovu ir/ar Studijų programos vadovu.

Kiek kreditų skiriama už „Erasmus+“ praktiką?

Kiekvieną kartą išvykus į praktiką su „Erasmus+“ programa, už ją Jums bus suteiktas tam tikras kreditų skaičius ir sugeneruotas įrašas į Jūsų diplomo priedėlį.

Jei studentas vyksta į papildomąją praktiką, jam skiriamas fakultete tokios praktikos moduliui numatytas kreditų skaičius.

Ar reikės mokėti už papildomos „Erasmus+“ praktikos metu suteiktus kreditus?

Už papildomos „Erasmus+“ praktikos metu suteiktus kreditus mokėti nereikės.

„Erasmus+“ trišalės sutarties (Learning Agreement) pildymas

Ši sutartis yra sudaryta iš trijų dalių. Pirmoji dalis („Before mobility“)pildoma iki praktikos pradžios, ją pasirašo fakulteto studijų prodekanas/-ė bei nurodomi jo/-os kontaktai. Antroji sutarties dalis („During Mobility“) pildoma tik išimties atvejais (jei keičiasi praktikos laikas ar planas). Trečiąją sutarties dalį („After Mobility“) pildo įmonės praktikos vadovas/-ė.

Iki kada vėliausia galiu grįžti iš vasaros praktikos?

Pagal universitete galiojančią tvarką – iki rugsėjo 1 d., o su dekano leidimu – iki rugsėjo 15.

Kaip atsiskaityti už „Erasmus+“ praktiką?

Už praktikos turinį studentas/absolventas atsiskaito praktikos vadovui bei dalyvauja „Erasmus+“ programos viešinimo renginiuose fakultete.

Už finansinę dalį studentas/absolventas atsiskaito KTU Tarptautinių ryšių departamento koordinatoriui.

„Erasmus+“ praktikos pripažinimas

Kiekviena „Erasmus+“ praktika yra pripažįstama, o informacija apie ją įrašoma diplomo priedėlyje.

Ką daryti, jei patvirtintas praktikos mobilumo laikotarpis yra trumpesnis arba ilgesnis nei nurodytas finansinėje sutartyje?

Jeigu patvirtintas praktikos mobilumo laikotarpis yra trumpesnis nei tas, kuris yra nurodytas finansinėje sutartyje, stipendija yra perskaičiuojama iš naujo, atsižvelgiant į pakeistas datas.

Jeigu patvirtintas mobilumo laikotarpis yra ilgesnis nei tas, kuris yra nurodytas finansinėje sutartyje, universitetas gali:

 • keisti finansinę sutartį ir, su sąlyga, kad KTU turi nepanaudotų lėšų mobilumo veikloms, skirti dalyviui paramą už papildomas praktikos dienas;
 • papildomas dienas laikyti laikotarpiu, kuriam taikoma „nulinė stipendija“.

Absolvento praktika

Kas yra „Erasmus+“ absolvento praktika?

Ši praktika gali būti atliekama per 12 mėn. nuo studijų universitete pabaigos, jos planas privalo būti tampriai susietas su KTU baigta studijų programa, o praktikos vadovu iš KTU pusės būna fakulteto studijų prodekanas. Už absolvento praktiką kreditai nėra skiriami.

Kada teikti paraiškas „Erasmus+“ absolvento praktikai?

Paraiškos gali būti teikiamos bet kuriuo baigiamojo kurso metu, bet ne vėliau nei iki studijų KTU pabaigos (paskutinė diena prieš diplomo atsiėmimą).

Kada galima atlikti „Erasmus+“ absolvento praktiką?

Absolvento praktiką galima pradėti po studijų KTU baigimo (nuo pirmos kito mėnesio dienos (atitinkamai – nuo vasario 1 d. ir nuo liepos 1 d.)) ir bet kuriuo metu vėliau; svarbu ją pabaigti per 12 mėn. nuo studijų KTU pabaigos.

Absolvento praktiką galima atlikti ir vasaros metu iki naujųjų studijų pradžios, pvz., po bakalauro studijų baigimo iki magistrantūros/doktorantūros studijų pradžios rudenį.

Kaip skaičiuojamas „Erasmus+“ Absolvento praktikos laikotarpis?

Šios praktikos laikotarpis skaičiuojamas kartu su baigtų studijų Erasmus+ mobilumo laikotarpiu (pvz., jei studentas baigtoje studijų pakopoje jau išnaudojo 12 mėn., į absolvento praktiką vykti negali; jei išnaudojo tik 8 mėn, absolvento praktikai lieka: 12 – 8 = 4 mėn. ir t.t.).

Ką daryti, jei dar neradau įmonės „Erasmus+“ absolvento praktikai?

Kiekvienas absolventas praktiką gali atlikti per 12 mėn. nuo studijų KTU pabaigos, todėl yra sudaroma galimybė praktikos vietą susirasti ir po studijų baigimo. Šiuo atveju absolvento paraiška gali būti teikiama be įmonės pakvietimo laiško su informacija, kad praktikos organizacija ieškoma, o praktikos programa – derinama. Tokia paraiška yra įtraukiama į Rezervo sąrašą. Rezervo sąraše esanti paraiška būna svarstoma artimiausioje atrankoje po to, kai absolventas pateikia įmonės pakvietimo laišką ir motyvacinį laišką.

Ar gali absolventai vykti atlikti „Erasmus+“ praktikos į įmonę, kurios veikla nesusijusi su studijuota studijų universitete programa?

Absolvento praktikai galima vykti tik į tokią įmonę, kurios veikla siejasi su studijuota studijų programa KTU.

Jei studijų metu nevykau į „Erasmus+“ mobilumo mainus, kuriam laikui galiu išvykti būdamas absolventu?

Atrankos komisijos sprendimu „Erasmus+“ absolvento statusas (su finansavimu) gali būti suteikiamas iki 12 mėn.