X. Tan daktaro disertacijos “Naujų daugiafunkcinių liuminiforų, turinčių akceptorinį triazino fragmentą arba donorinį oksaheksciklino fragmentą, sintezė ir tyrimas” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Xiaofeng Tan, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008

Desertacija ginama eksternu.

Mokslinis vadovas – Prof. Dr. Habil. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija T008)

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Jolita Ostrauskaitė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T008) pirmininkė
prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T008)
prof. habil. dr. Saulius Grigalevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T008)
prof. dr. Rasa Pauliukaitė (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N003)
prof. dr. Longin Lisetski (Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos scintiliacinių medžiagų institutas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T008)

Disertacijos gynimas vyks nuotoliniu būdu, norintys stebėti transliaciją kviečiami prisijungti čia.

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Disertacija parengta 2016-2020 metais Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete, Polimerų chemijos ir technologijos katedroje. Studijos buvo finansuotos Horizon 2020 projekto “Excilight” lėšomis. Disertacija ginama eksternu.

Šio  darbo  tikslas – sukurti  naujus  donorinius  ir  akceptorinius  tarpinius junginius, juos panaudojant gauti naujų donoras–akceptorius tipo spinduolių serijas bei suformuoti ir apibūdinti TADF pagrįstus OLED-us.
Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:

  • Naudojant kompiuterinės chemijos programas sumodeliuoti naujų junginių struktūras bei prognozuoti jų savybes.
  • Susintetinti naujus  donorinius  dibenzoksaheksaciklino  darinius,  kaip tarpinius produktus, juos panaudojant gauti naują donoras–akceptorius–donoras tipo liuminescencinių junginių seriją ir apibūdinti naujus junginius.
  • Susintetinti ir  apibūdinti  naujas  žvaigždės  pavidalo  liuminescencinius junginius,  turinčius  1,3,5-triazino  fragmentą  su  periferiniais  fentiazinil- ir fenoksipakaitais.
  • Susintetinti naujus  akceptorinius 1,2,4-triazino  darinius,  kaip  tarpinius junginius, juos panaudojant gauti naujas donoras–akceptorius tipo liuminescencinių junginių serijas ir apibūdinti naujus junginius.
  • Naudojant naujai  susintetintus  spinduolius  suformuoti  OLED-us  ir  juos apibūdinti.

Darbo naujumas

  • Naujos junginių  struktūros.  Šioje  disertacijoje  aprašytos  trys  naujos organinių junginių serijos. Buvo sumodeliuota ir susintetinta šešiolika naujų organinių šviesą  emituojančių  molekulių,  kurių  savybės  yra  išsamiai  ištirtos  ir  Mažiausiai  šeši  tarpiniai  produktai,  panaudoti  tikslinių  molekulių  sintezėje,  yra visiškai nauji junginiai.
  • Nauji atradimai. Išsiaiškinti veiksniai, turintys įtakos tripletinės energijos dydžiui, tokiu  būdu  atveriant  galimybes  tikslingai  padidinti  junginių  tripletinę energiją  ir  kurti  naujas  mėlyną  šviesą  emituojančias  medžiagas.  Taip  pat  buvo nustatyta, kad žvaigždės formos molekulinės struktūros spinduoliai turi dvigubo liuminescencijos mechanizmo (TADF ir AIEE) potencialą, kuris suteikia galimybes kurti efektyvius nelegiruotus OLED-us. Sukurtos naujos medžiagos, pasižyminčios TADF  disperguotoje  būsenoje  bei  fosforescencija  kambario  temperatūroje  – kristalinėje fazėje. Šio efekto atskleidimas gali leisti sukurti junginius, pasižyminčius kristalizacijos sukelta fosforescencija kambario temperatūroje.