Doktorantūra

Tapk ateities mokslininku, darančiu reikšmingą poveikį mokslui, visuomenei ir verslui.

Apie Doktorantūros mokyklą

Doktorantūros mokykla atsako už efektyvų ir kokybišką Universiteto doktorantūros klausimų sprendimą ir doktorantūros kokybės, tarptautiškumo ir žinomumo didinimą.

Doktorantūros mokyklos vizija – ugdyti ateities mokslininkus, gebančius daryti reikšmingą poveikį mokslui, studijoms, visuomenei ir verslui bei dirbti akademinėje ir neakademinėje aplinkoje.

Doktorantūros mokyklos strateginiai tikslai:

 1. doktorantūros tarptautiškumo didinimas;
 2. doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų kokybės didinimas;
 3. doktorantų ir mokslinių vadovų kompetencijų ugdymas;
 4. talentų pritraukimas ir išlaikymas;
 5. mokslo-verslo ryšio stiprinimas.

Doktorantūros mokyklos veiklos

Doktorantūros mokykla:

 • rūpinasi doktorantūros kokybės, tarptautiškumo ir žinomumo didinimu įsijungiant ir aktyviai dalyvaujant tarptautinių tinklų veikloje (ECIU, EUA, Baltech ir kt.);
 • konsultuoja suinteresuotus asmenis doktorantūros studijų ir mokslo laipsnio Universitete įgijimo klausimais;
 • organizuoja ir administruoja priėmimą į Universiteto doktorantūros studijas;
 • koordinuoja doktorantų atestacijos procesą, doktorantūros studijų programų atnaujinimą;
 • koordinuoja disertacijų gynimų procesą ir atsako už mokslo daktaro diplomų parengimą;
 • organizuoja tarptautinę doktorantų vasaros mokyklą, mokymus doktorantų moksliniams vadovams, kitus renginius, skirtus doktorantūros proceso dalyviams;
 • padeda organizuoti ir administruoti doktorantūros studijų procesą Universiteto padaliniuose;
 • rengia ir teikia Universiteto doktorantūros veiklos vykdymo ataskaitas ir duomenis apie doktorantūros studijas atsakingoms institucijoms;
 • vykdo apklausas apie doktorantūros studijų kokybę.

Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijų metu:

 • klausomi doktorantūros studijų moduliai (30 ECTS);
 • vykdomi moksliniai tyrimai, o jų rezultatų pristatymas ir viešinimas vyksta tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir moksliniuose straipsniuose;
 • rengiama ir ginama daktaro disertacija.

Doktorantūros studijų trukmė – 4 metai (nuolatinės studijos).

Galimybės doktorantams

Doktorantūros studijos KTU suteikia galimybes:

 • aktyviai įsitraukti į mokslo ir inovacijų projektus, įgyti dvigubą laipsnį su užsienio mokslo ir studijų institucijomis, tapti aukšto lygio mokslininkų komandos nariu;
 • dalyvauti mokslinėse stažuotėse užsienyje, ugdyti bendruosius gebėjimus tarptautinėje doktorantų vasaros mokykloje, vystyti idėjas į prototipus „Startup Space“ startuolių bendruomenėje;
 • gauti paramą studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai, akademiniam mobilumui užsienyje, skatinimą už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus, aukšto lygio publikacijas, pretenduoti į įvairių fondų paramą.

Doktorantų stipendijos

Priimtiems į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas studijų laikotarpiu teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio parama (stipendija),  nuo 2021 m. sausio 1 d. doktoranto stipendijos dydis:

 • 760 Eur / mėn. pirmaisiais studijų metais;
 • 880 Eur / mėn. antraisiais-ketvirtaisiais studijų metais.

Doktorantai gali pretenduoti į papildomą institucinę ir išorinių fondų paramą.

Doktorantūra: skaičiai

Doktorantūros studijos 19-oje mokslo krypčių:
3 – gamtos mokslų srityje
10 – technologijos mokslų srityje
5 – socialinių mokslų srityje
1 -humanitarinių mokslų srityje

~330 doktorantų:
46 proc. moterų, 54 proc. vyrų;
24 proc. doktorantų iš užsienio, 76 proc. doktorantų iš Lietuvos.

Kasmet:
~50 apgintų daktaro disertacijų;
~180 prototipų;
~10 startuolių;
~8 patentai / licencijos.

 

Valdymas

Doktorantūros mokykla

Doktorantūros mokykla koordinuoja ir organizuoja doktorantūros studijų procesą, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, mokslo doktorantūros nuostatais bei mokslo doktorantūros reglamentais.

Mokslo krypties doktorantūros komitetas

Doktorantūros studijas ir mokslinius tyrimus koordinuoja mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau –Komitetas). Komitetas vykdo disertacijų tematikų atranką, parenka doktorantų mokslinių vadovų kandidatūras, tarpininkauja paskiriant konsultantus, teikia išvadas dėl doktorantūros procese dalyvaujančių padalinių mokslinių tyrimų lygio ir mokslininkų bei Komiteto narių atitikties nustatytiems reikalavimams, doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo programų bei jų vykdymo, dėl disertacijos rašymo kalbos, atestuoja doktorantus, užtikrina mokslo doktorantūros sėkmę ir rūpinasi jos lygio kėlimu, tarpininkauja dėl doktoranto darbo plano terminų atidėjimo, įvertina parengtas daktaro disertacijas, sudaro gynimo tarybas. Visus savo teikimus, pasiūlymus ir sprendimų protokolus Komitetas pateikia Doktorantūros mokyklai, kuri parengia medžiagą Universiteto rektoriui, mokslo ir inovacijų prorektoriui bei senatui.

Doktoranto mokslinis vadovas

Doktoranto studijoms ir moksliniams tyrimams vadovauja doktoranto mokslinis vadovas, kuris turi būti tos mokslo krypties, į kurią priimtas doktorantas, mokslininkas.

Doktoranto mokslinis vadovas:

 • kartu su doktorantu sudaro doktoranto darbo plano projektą;
 • pasiūlo kandidatus į konsultantus, jeigu jų reikia;
 • teikia doktorantui metodinę pagalbą, vadovauja doktoranto mokslinei veiklai ir nuolat stebi doktoranto doktorantūros proceso eigą;
 • padeda doktorantui spręsti organizacinius studijų, mokslinių tyrimų vykdymo ir disertacijos rengimo klausimus;
 • kiekvienai doktoranto atestacijai teikia savo išvadą apie doktoranto studijas bei mokslinių tyrimų rezultatus ir tikslingumą tęsti doktorantūrą;
 • kartu su doktorantu atsako už kokybišką mokslo daktaro disertacijos parengimą.

Doktoranto konsultantas

Esant poreikiui, paskiriami doktoranto konsultantai (ne daugiau kaip du), kurie gali būti ir kitos mokslo krypties  mokslininkai. Doktoranto konsultantai gali būti paskirti ne anksčiau nei antrais studijų metais.

Doktoranto konsultantas:

 • konsultuoja doktorantą kurios nors mokslinių tyrimų krypties šakos klausimais;
 • organizuoja mokslinių tyrimų ar eksperimentų atlikimą kituose Universiteto padaliniuose ar kitose institucijose.

Akademinis padalinys, kuriam priskirtas doktorantas:

 • sudaro doktorantui sąlygas sėkmingai vykdyti studijų ir mokslinių tyrimų programą (darbo planą);
 • stebi doktoranto doktorantūros proceso eigą;
 • teikią metodinę pagalbą, skatina doktoranto mobilumą;
 • padeda doktorantui, pasirinkusiam akademinės karjeros kelią, įgyti pedagoginės patirties;
 • padeda ugdyti tyrimų meistriškumą per visą doktorantūros laikotarpį;
 • kiekvienai doktoranto atestacijai teikia savo išvadą apie doktoranto studijas bei mokslinių tyrimų rezultatus ir tikslingumą tęsti doktorantūrą;
 • doktorantui parengus disertaciją, organizuoja pirminius mokslo daktaro disertacijos svarstymus, vadovaudamasis Universitete nustatyta mokslo daktaro disertacijų svarstymo padaliniuose tvarka, teikia Komitetui išvadas dėl disertacijos atitikimo mokslo daktaro disertacijai keliamiems reikalavimams.

Doktorantas

doktorantas studijuoja, vykdo mokslinius tyrimus, parengia ir gina daktaro disertaciją, vadovaudamasis patvirtintu individualiu darbo planu.

 

Mokslininkams

Reikalavimai doktorantūros proceso dalyviams

Mokslo krypties doktorantūros komitetas (MKDK)

Doktorantūros komiteto nariais gali būti mokslininkai, dirbantys (užimantys pareigas konkurso tvarka) doktorantūros teisę įgijusiose institucijose, ir užsienio mokslininkai, dalyvaujantys pagal bendros doktorantūros veiklos sutartis su užsienio mokslo ir studijų institucijomis. Ne mažiau kaip pusė doktorantūros komiteto narių ir jo pirmininkas turi atitikti ne žemesnius nei Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų apraše, patvirtintame  Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai) nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Likusieji Komiteto nariai turi atitikti ne žemesnius nei yra nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas.

Doktoranto mokslinis vadovas. Doktoranto mokslinis konsultantas

Doktorantų vadovais ir konsultantais gali būti mokslininkai, kurie per paskutinius penkerius metus turi paskelbę ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo žurnaluose, turinčiuose cituojamumo rodiklį “Clarivate Analytics Web of Science” (toliau – „CA WoS“) (humanitarinių, socialinių, fizinių ir technologijos mokslų srities) ir / arba „Scopus“ (humanitarinių ir socialinių mokslų srities) duomenų bazėse, arba bent 1 mokslo straipsnį tarptautiniame mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį „CA WoS“ (humanitarinių, socialinių, fizinių ir technologijos mokslų srities) ir / arba „Scopus“ (humanitarinių ir socialinių mokslų srities) duomenų bazėse ir mokslo monografiją.

Daktaro disertacijos gynimo taryba

Gynimo tarybos nariais gali būti mokslininkai, kurie per paskutinius penkerius metus yra paskelbę ne mažiau kaip penkis mokslo darbus: tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ar knygų skyriai; mokslo straipsniai žurnaluose, turinčiuose cituojamumo rodiklį „Clarivate Analytics Web of Science“ („CA WoS“) (humanitarinių, socialinių, fizinių ir technologijos mokslų srities) ir / arba „Scopus“ (humanitarinių ir socialinių mokslų srities) duomenų bazėse.

 

Programos

Gamtos mokslai

N002 Fizika

Jungtinė doktorantūra su Pietų Danijos universitetu
Dvigubo laipsnio studijos su Al-Farabi Kazachijos nacionaliniu universitetu Kazachstane
Galimybės įgyti Europos daktaro diplomą (Doctor Europeus) fizikos mokslo kryptyje su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinkle (PCAM)

Jungtinė KTU ir Pietų Danijos universiteto (Danija) fizikos krypties doktorantūra, kurioje įgyjama kompetencijų ir žinių kondensuotų terpių, spinduliuotės sąveikos su medžiagomis, optinės spektroskopijos srityse, siūlo platų tematikų ratą ir bendrus eksperimentinius ir teorinius tyrimus mezo, mikro ir nanostruktūrų, fotoninių struktūrų srityse, apimančiose jų formavimą, analizę ir  taikymus, plazmonikoje, biojutikliuose, alternatyviojoje energetikoje. Tyrimams naudojamos naujos funkcinės medžiagos, šiuolaikinės technologijos (elektroninė litografija, reaktyvusis plazminis ėsdinimas, holografinė litografija) bei progresyvūs tyrimų metodai (spektroskopinė elipsometrija, Ramano sklaida, Furje transformacijų infraraudonųjų spindulių spektroskopija, ultrasparčių procesų spektroskopija ir pan.)

N003 Chemija

Galimybės įgyti Europos daktaro diplomą (Doctor Europeus) chemijos mokslo kryptyje su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinkle (PCAM)

Chemijos doktorantūros studijų programos tikslas – parengti mokslinei karjerai pasiruošusius absolventus, kurie galėtų dirbti mokslininkais ir pedagogais, plečiant ir gilinant jų žinias chemijos ir susijusiose kryptyse, tuo pat metu ugdant jų kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, originalumą ir savarankiškumą.

N009 Informatika

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu

Jungtinės KTU, VDU ir VGTU informatikos doktorantūroje studijuoja doktorantai, tiriantys duomenų analizės, signalų ir vaizdų analizės, imitacinio modeliavimo, kompiuterinės intelektikos, fizikinės elgsenos bei bendrųjų dinaminių modelių kūrimo ir tyrimo, kriptografijos algoritmų, sistemų formalizavimo ir aukšto lygmens specifikacijų transformavimo ir pan. tyrimų laukuose.
Informatikos doktorantūros tikslas yra ugdyti mokslininkus, gebančius vystyti ir kūrybiškai pritaikyti informacinių technologijų metodus realaus pasaulio objektų ir sistemų matematinių modelių sukūrimui ir tyrimui siekiant išspręsti mokslui ir praktikai svarbius uždavinius.

Technologijos mokslai

T001 Elektros ir elektronikos inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Tai viena iš smarkiausiai besivystančių mokslo krypčių, kurioje plėtojami moksliniai tyrimai apimantys diagnostiką aviacijoje, energetikoje ir kitose pramonės šakose, elektronikos taikymą biomedicinoje, stebėsenos ir valdymo sistemas ūkio ir transporto objektuose, signalų ir vaizdų gavimo bei apdorojimo metodus. Tyrimai atliekami naudojant naujausią mokslinę ir technologinę įrangą, sukauptą „Santakos“ mokslo slėnyje. Šios krypties doktorantūroje sudaromos sąlygos dalį tyrimų pagal sutartis atlikti Anglijos ir Italijos mokslo institucijose, bei siekti dvigubo laipsnio Bolonijos universitete (Italija).

T002 Statybos inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Statybos inžinerijos doktorantūros studijų programa atitinka tokias atliekamų tyrimų sritis: pastatų energinio efektyvumo didinimas, statinių konstrukcijų modeliavimas ir tyrimai, naujų statybinių medžiagų kūrimas ir tyrimai, statybos technologijos ir valdymas. Dauguma doktorantų studijų laikotarpiu priimami daliniam darbui katedrose ar institute. Dauguma doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.
Statybų inžinerijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos statybos inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių statybos srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

T003 Transporto inžinerija

Jungtinė doktorantūra su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Klaipėdos universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu.

Jungtinė KTU, VGTU, VDU ir KU transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa atitinka pagrindines atliekamų tyrimų sritis:  ginkluotės sistemų dinamikos, transporto priemonių kūrimo, sąstatų dinaminių procesų analizės, transporto sistemų analizės, orlaivių konstrukcijų mechanikoje. Dauguma doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.
Transporto inžinerijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos transporto inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių transporto srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

T004 Aplinkos inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)
Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos energetikos institutu

Jungtinė KTU, VDU ir LEI aplinkos inžinerijos krypties doktorantūros programa, kurioje integruotos pažangios, tarpsritinės studijos užtikrinančios, kad šiuolaikinių darnaus vystymosi metodų taikymas gerintų supančios aplinkos ir žmonių gyvenimo kokybę tuo pačiu atvertų galimybes verslui ir pramonei būti konkurencingiems.
Doktorantams sudarytos puikios sąlygos siekti naujų žinių, daryti mokslinius atradimus bei kurti inovatyvias priemones užtikrinančias darnų verslo ir visuomenės vystymąsi,  dalyvauti moksliniuose seminaruose, konferencijose, politikos formavimo procesuose, viešuose renginiuose ar kuriant startuolius.

T005 Chemijos inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Košice technikos universitetu (Slovakija)
Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Chemijos inžinerijos doktorantūros studijos yra paremtos tradicine daktaro laipsnį suteikiančia 4 metų programa, kurią studijuojant:

 • įgyjamos fundamentalios žinios apie chemijos inžinerijoje taikomus mokslinius principus;
 • suteikiama galimybes dirbti su įžymiais šios mokslų krypties mokslininkais;
 • įgyjama patirtis sprendžiant naujausias mokslines ir praktines užduotis;
 • sudaroma galimybė moksliniuose ir praktiniuose tyrimuose naudoti šiuolaikinius prietaisus, laboratorinę įrangą bei kompiuterines programas, skirtas procesų modeliavimui ir kontrolei.

Programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos chemijos inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti mokslinius tyrimus ir spręsti aktualias chemijos inžinerijos problemas

T006 Energetika ir termoinžinerija

Jungtinė doktorantūra su Lietuvos energetikos institutu

Vienintelėje Lietuvoje Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptyje veikiančioje bendroje KTU ir LEI doktorantūroje rengiami aukštos kvalifikacijos mokslininkai energetikai ir pramonei bei mokslo institucijoms. Studijos šios mokslo krypties doktorantūroje vyksta prioritetinėse mokslinių tyrimų tematikose:

 • Darnioji energetika – iškastinio kuro bei atsinaujinančių pirminių šaltinių efektyvus panaudojimas energijos generavimo technologijose ir sistemose, poveikio aplinkai mažinimas;
 • Pernašos procesų termoinžinerijos technologijose fundamentiniai ir taikomieji tyrimai;
 • Darniųjų elektros energetikos sistemų išmaniųjų technologijų ir režimų modeliavimas ir tyrimai.

Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos energetikos ir termoinžinerijos mokslininkus pramonei bei mokslo institucijoms.

T007 Informatikos inžinerija

Jungtinė doktorantūra su Vilniaus Gedimino technikos universitetu
Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Informatikos inžinerija yra kompiuterių mokslo šaka, orientuota į praktinių skaičiavimo ir informacijos apdorojimo problemų efektyvų sprendimą taikant mokslines žinias. Siekdamas daktaro laipsnio, kiekvienas doktorantas turi išklausyti 30 kreditų apimties doktorantūros studijas, vykdyti originalius Informatikos inžinerijos mokslo krypties mokslinius tyrimus ir plėtoti naujas mokslines žinias, pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir mokslo žurnaluose, parašyti ir žodžiu apginti daktaro disertaciją. Programa suteikia galimybę doktorantams išklausyti vieną studijų modulį užsienio akademinėje institucijoje arba dalyvauti užsienyje organizuojamoje doktorantų vasaros mokykloje ir nuo pat pirmos studijų dienos aktyviai vykdyti pažangiausius mokslinius tyrimus Santakos slėnio integruotame mokslo, verslo ir studijų centre.
Programos tikslas – rengti būsimuosius pasaulinio lygmens informatikos inžinerijos mokslo krypties mokslininkus.

T008 Medžiagų inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)
Galimybės įgyti Europos daktaro diplomą (Doctor Europeus) medžiagų inžinerijos mokslo kryptyje su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinkle (PCAM)

Medžiagų inžinerija – tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas). Taigi medžiagų inžineriją galima suvokti kaip sritį, kurioje neišvengiamai siejamos dvi komponentės: fundamentalių mokslinių tyrimų ir praktinės inžinerijos.

T009 Mechanikos inžinerija

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

Mechanikai inžinieriai kuria fizines sistemas ir įrenginius, kurie charakterizuoja šiuolaikinę bendruomenę. KTU Mechanikos inžinerijos doktorantūra siūlo subalansuotą studijų planą, o doktorantai ruošiami tapti ateities išradėjais ir novatoriais, nes tikslas – ruošti būsimuosius mokslo lyderius mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje, gebančius atlikti praktinio projektavimo ir kūrybiškai pritaikyti skaičiavimo metodus realaus pasaulio objektų ir sistemų matematinių modelių sukūrimui ir tyrimui.

T010 Matavimų inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)
Galimybė mokslinius tyrimus 3 metus vykdyti TWI (The Welding Institute) Jungtinėje Karalystėje

Matavimų inžinerija – tai pagrindinė doktorantūros studijų programa Lietuvoje, tiesiogiai susijusi su žiniomis apie aukštos pridėtinės vertės sprendimų kūrimą įvairiose pramonės sektoriuose: kosmoso, žemės, vandens ir oro transporto, atsinaujinančių šaltinių ir atominėje energetikoje. Strateginių žmonijos energijos resursų apskaita, tokių kaip naftos, dujų, elektros ir k.t., priklauso nuo matuojamų dydžių. Taip pat gamybos, saugojimo ir palaikymo/aptarnavimo srityse yra poreikis kokybės kontrolei, neardomiesiems bandymams ir žmonių bei aplinkos saugai užtikrinti. Šios krypties doktorantūroje sudaromos sąlygos dalį tyrimų pagal sutartis atlikti Anglijos mokslo institucijose.

Socialiniai mokslai

S002 Politikos mokslai

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos universitetu, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Politikos mokslų doktorantūros studijų programos tikslas – rengti viešosios politikos tyrėjus ir mokslininkus.
Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, sprendžiant pasirinktas tyrimų problemas.
Jungtinėje doktorantūroje dalyvauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Klaipėdos ir Vytauto Didžiojo universitetai, todėl disertacijų tematikas galima rinktis ir iš partnerinių doktorantūros institucijų siūlomų tematikų politikos teorijos, politinės komunikacijos, lyginamosios politikos ir tarptautinių santykių sferose.

S003 Vadyba

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Globalizacija, technologiniai pasikeitimai, aplinkosauginės problemos, socialinės ir politinės tendencijos, paskutinio dešimtmečio finansinė krizė atnešė visa eilę iššūkių vadybos mokslui. KTU vadybos krypties doktorantūroje nagrinėjamos aktualios ir kompleksinės vadybos problemos, o šios krypties mokslininkai buvo pradininkai Lietuvoje atveriant disertacinius tyrimus tokiose srityse kaip viešasis administravimas, žinių ir žinojimo valdymas, intelektinio kapitalo valdymas, marketingas ir verslo (industrinės) sistemos.

S004 Ekonomika

Jungtinė doktorantūra su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu.

Ekonomika – mokslas ir nuolatiniai tyrimai apie tai, kaip veikia mūsų pasaulis, ieškant atsakymų, kaip visuomenės, vyriausybės ir verslai atlieka sprendimus, kaip efektyviausiai skirstyti ribotus išteklius ir iš to gauti daugiausiai naudos. Jungtinėje ekonomikos mokslo krypties doktorantūroje ugdomi talentingi ekonomistai, gebantys prisidėti prie naujausių ekonomikos mokslinių tyrimų, kurti naujas žinias ir taikyti jas praktikoje, pasirengę akademinei ir profesinei karjerai lyderiaujančiose pasaulio mokslo institucijose.

S005 Sociologija

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos socialinių mokslų centru

Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį.

S007 Edukologija

Jungtinė doktorantūra su Lietuvos sporto universitetu, Šiaulių universitetu (nuo 2021 m. – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija)

Edukologijos krypties doktorantūroje tiriami ne tik jaunosios kartos ir suaugusiųjų formalaus, neformalaus ir informalaus ugdymo bei mokymosi, socialinio ugdymo, švietimo vadybos, aukštojo mokslo klausimai, bet ir šiuolaikinių edukacinių technologijų, edukacinių ir mokymosi aplinkų, edukacinių novacijų klausimai. Edukologijos sandūroje su kitais socialiniais mokslais yra atliekami tyrimai, siekiant įsiveikti su darbuotojų organizacinio mokymosi žinių organizacijose, mokymosi partnerystėje tinklų, besimokančių miestų ir regionų vystymo edukaciniais iššūkiais.

Humanitariniai mokslai

H003 Menotyra

Tai tarp dalykinėje mokslinėje erdvėje vykdoma menotyros doktorantūros programa, besikoncentruojanti į tris kryptis – architektūros bei urbanistikos teoriją,  istoriją ir muzikologiją. Į doktorantūrą priimami įvairių sričių universitetinį išsilavinimą turintys absolventai atsižvelgiant į jų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.

Doktorantų darbo tikslas yra kompleksiškai pažvelgti į tiriamą fenomeną ar problemą tarpdalykinėje perspektyvoje bei, pasiūlius tyrimui tinkamą inovatyvią metodiką, atrasti naujus, šių dienų mokslo supratimą apie tiriamą fenomeną papildančius dėsningumas ar žinias.

 

Pasiekimai

KTU mokslo daktarai tapo konkurso „Geriausios disertacijos“, organizuojamo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS), laureatais:

2019 m. dr. Titas Braukyla (Chemijos mokslo kryptis, moksl. vadovas prof. dr. Vytautas Getautis)
2018 m. dr. Eimantė Zolubienė (Sociologijos mokslo kryptis, moksl. vadovė prof. dr. Audronė Telešienė);
dr. Vytautė Dlugoborskytė (Vadybos mokslo kryptis, moksl. vadovė prof. dr. Monika Petraitė, moksl. konsultantas prof. dr. Max Von Zedtwitz);
dr. Tomas Matulaitis (Medžiagų inžinerijos mokslo kryptis, moksl. vadovas prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius)
2017 m. dr. Gintarė Kručaitė (Medžiagų inžinerijos mokslo kryptis, mokslinis vadovas – prof. dr. Saulius Grigalevičius)
2016 m. dr. Nadzeya Kukhta (Medžiagų inžinerijos mokslo kryptis, mokslinė vadovė – prof. dr. Jolita Ostrauskaitė)
2015 m. dr. Andrius Petrėnas (Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo kryptis, mokslinis vadovas – prof. dr. Vaidotas Marozas)
2014 m. dr. Paulius Pavelas Danilovas (Chemijos inžinerijos mokslo kryptis, mokslinis vadovas – doc. dr. Ramunė Rutkaitė)

Doktorantas Tomas Klinavičius du kartus (2020 m. ir 2021 m.) pelnė geriausio stendinio pranešimo apdovanojimą  tarptautinėje konferencijoje-mokykloje „Advanced Materials and Technologies“. T. Klinavičiaus pristatymų tematika glaudžiai siejasi su dirbtinio intelekto taikymais optikoje ir fotonikoje.

19-toje tarptautinėje konferencijoje-mokykloje „Advanced Materials and Technologies 2017“ doktoranto Mindaugo Juodėno (Medžiagų inžinerijos mokslo kryptis) darbas „Deposition of Ag Nanocubes into Regular Arrays by Tailored Self-Assembly“ pripažintas vienu geriausių.

2016 m. LMA premija įteikta jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams dr. Oksanai Palekienei (Ekonomikos mokslo kryptis) ir dr. Tadui Prasauskui (Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis).

Dr. Živilės Stankevičiūtės disertacija „Tvarumo dimensija organizacijos žmonių išteklių valdyme“ (Vadybos mokslo kryptis, mokslinė vadovė prof. Asta Savanevičienė) Baltijos universiteto programos buvo pripažinta geriausia 2015 metų disertacija.

Doktorantui Vykintui Samaičiui (Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo kryptis) už mokslinės veiklos rezultatus prestižinę stipendiją paskyrė Amerikos akustikų asociacija (angl. Acoustical Society of America).

Doktorantai Donatas Miklušis (Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo kryptis), Nora Šlekienė (Chemijos inžinerijos mokslo kryptis), Vytautas Bakanauskas (Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis), Shanker Ganesh Krishnamoorthy (Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis) laimėjo konkursą mokslinių stažuočių vykdymui Europos kosmoso agentūroje.

KTU Medžiagų mokslo instituto doktorantas Tadas Juknius (Medžiagų inžinerijos mokslo kryptis) sukūrė išmanujį pleistrą su sidabro nanodalelėmis ir pH indikatoriumi. 2016 m. KTU vardu pateikta patento paraiška yra sėkmingai komercializuojama pagal 2016 m. rugsėjo 15 d. pasirašytą teisių į išradimą licencijavimo sutartį su UAB „Addere“.

Doktorantės Aistės Lisauskaitės (Medžiagų inžinerijos mokslo kryptis) ir darbo vadovės prof. dr. Virginijos Jankauskaitės išradimas  –  antimikrobiniu efektyvumu pasižymintys kateteriai ir antimikrobinės silikoninės dangos.