Konferencijoje išrinkta nauja KTU Taryba

Svarbiausios | 2022-05-12

2022 m. gegužės 12 d. vykusioje Kauno technologijos universiteto (KTU) Tarybos narių rinkimo konferencijoje išrinkti naujos KTU Tarybos nariai. Penkerių metų kadencijai išrinkta vienuolika narių iš keturiolikos rinkimuose dalyvavusių kandidatų.

Vadovaujantis Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu, konferencijos metu buvo renkami ir skiriami devyni KTU Tarybos nariai – keturi išoriniai ir penki vidiniai Tarybos nariai. Dar du narius – vidinį ir išorinį – rinko ir skyrė KTU Studentų atstovybė.

Išoriniai Tarybos nariai – tai asmenys, nepriklausantys universiteto personalui ir studentams (išskyrus asmenis, kurie dirba ar mokosi kitoje aukštojoje mokykloje arba jie yra išrinkti į kitų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organus).

Tarybos nariai iš išorinių kandidatų rinkti atskirai į kiekvieną iš keturių vietų pagal šias veiklos sritis:

  • aukštųjų technologijų pramonės sritis – į Tarybą išrinktas UAB „Teltonika IoT Group“ prezidentas Arvydas Paukštys;
  • technologijoms imlaus verslo sritis – į Tarybą išrinktas UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius Raimundas Petrauskas;
  • ūkio ir / ar finansų administravimo sritis – į Tarybą išrinktas UAB „Marijampolės LEZ valdymo bendrovė“ generalinis direktorius Simonas Petrulis;
  • kultūros (meno), viešojo sektoriaus sritis – į Tarybą išrinktas Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas.

Vidiniai Tarybos nariai – tai dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie užima pareigas konkurso būdu ir pretenduoja tapti Tarybos nariais.

Penki Tarybos nariai rinkti iš vidinių kandidatų, laikantis žemiau nustatytų proporcijų į kiekvieną iš penkių vietų pagal šias veiklos sritis:

  • vienas narys iš fizinių ir biomedicininės inžinerijos mokslų ir / ar studijų srities – į Tarybą išrinktas Minvydas Kazys Ragulskis, Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) Matematinio modeliavimo katedros profesorius;
  • trys nariai iš technologijos mokslų ir / ar studijų srities – į Tarybą išrinkti: Regita Bendikienė, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto (MIDF) Gamybos inžinerijos katedros docentė; Rimantas Butleris, Informatikos fakulteto (IF) Informacijos sistemų katedros profesorius; Agnius Liutkevičius, Informatikos fakulteto (IF) Kompiuterių katedros profesorius;
  • vienas narys iš socialinių, humanitarinių mokslų ir / ar studijų arba menų srities – į Tarybą išrinktas Rytis Krušinskas, Ekonomikos ir verslo fakulteto (EVF) Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinio centro profesorius.

Taryboje, be jau išrinktų ir aukščiau įvardintų narių, dirbs ir du KTU Studentų atstovybės išrinkti atstovai. Vienas jų – Augustas Baltrėnas, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto magistrantūros pirmakursis. Kaip išorinę Tarybos narę  KTU Studentų atstovybė išrinko KTU alumnę Liną Slavinskę – derybinių kompetencijų centro INWIN (angl. Institute of Winning Negotiations) bendraįkūrėją ir partnerę, ne vienerius metus dirbusią KTU karjeros ugdymo ir bendradarbiavimo vystymo srityse.

KTU Taryba – kolegialus Universiteto valdymo organas. Aukštosios mokyklos taryba renka, skiria ir atleidžia rektorių, tvirtina aukštosios mokyklos viziją, misiją, strateginį veiklos planą, struktūros pertvarkos planus ir atlieka kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją.

Pradėdamas eiti pareigas Tarybos narys, pirmajame Tarybos posėdyje, į kurį kviečiami Senato nariai ir kiti Universiteto akademinės bendrovės atstovai, pasirašo įsipareigojimą vadovautis Universiteto bei visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas. KTU posėdis, kuriame naujosios Tarybos nariai pasirašys įsipareigojimus, numatytas birželio 15 dieną.