KTU studijų kokybės tobulinimui ir didaktikos sistemos plėtrai ES skyrė beveik pusę mln. eurų

EDU_Lab svarbiausios | 2019-06-26

KTU bendruomenę pasiekė džiugi žinia – Europos socialinis fondas patvirtino finansavimą KTU projektui „Studijų programų optimizavimas ir fizinių bei technologinių mokslų dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimas“*. KTU Studijų departamento parengtas projektas truks dvejus metus ir aprėps kompleksines studijų srities tobulinimo veiklas.

„Šiandien aukštasis mokslas turi atitikti įvairių jaunimo kartų poreikius ir lūkesčius. Tai apima savarankiško ir virtualaus mokymosi galimybes, į studentą orientuotą mokymą(si), formuojant individualius mokymosi tikslus ir lankstų mokymosi kelią. Šiuo projektu siekiama stiprinti KTU studijų kokybę ir studijų programų konkurencingumą tarptautiniu mastu, toliau sėkmingai plėtoti dėstytojų didaktikos kompetencijas“, – sakė KTU studijų prorektorius dr. Jonas Čeponis.

Projekto metu bus atlikta Europos, Lietuvos ir Kauno regiono studijų ir mokslo vystymosi tendencijų analizė ir pasiūlytos rekomendacijos KTU studijų programų portfelio tolimesniam vystymui ir aukštos studijų kokybės užtikrinimui.

„KTU studijų programos jau šiandien gali didžiuotis tokiomis stiprybėmis kaip tarpdiscipliniškumas, aktyvus bendradarbiavimas su verslu ir viešuoju sektoriumi, nuolatinis dėstytojų kompetencijų stiprinimas, konkurencingumas su kitomis aukštosiomis mokyklomis. Šis projektas reikšmingai prisidės ir toliau tobulinant šių veiklų kokybę bei efektyvumą“, – įsitikinusi KTU Studijų departamento direktorė, projekto vadovė dr. Kristina Ukvalbergienė.

Projekto metu planuojamas novatoriškų studijų modelių gerosios patirties perėmimas iš pažangių Europos mokslo ir studijų institucijų. Universiteto dėstytojų komandos ir studijų programų vadovai vyks į partnerines ES aukštąsias mokyklas, kuriose bus organizuojami gerosios patirties perėmimo seminarai, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, mokymai ir kt.

Projekto pagrindu bus konstruojami nauji didaktikos mokymai pagal angl. „train the trainer“ programą. Motyvuoti, gabūs ir aktyvūs dėstytojai bus kviečiami dalyvauti tiksliniuose mokymuose, kur įgis papildomų kompetencijų, mokysis, kaip parengti mokymų programas, integruojančias technologinių bei fizinių mokslų specifiką, bei ateityje galės prisijungti prie Universitete veikiančio dėstytojų akademinių kompetencijų centro „EDU_Lab“ veiklos ir perduoti savo patirtį kolegoms.

Planuojama mokymų metu suteikti papildomų žinių ar atnaujinti savo kompetencijas apie 200 dėstytojų iš KTU ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų.

„Kadangi esame vieni pirmaujančių šalies universitetų ugdant dėstytojų didaktikos kompetencijas, projekto rėmuose ir toliau numatoma plėtoti KTU veikiančio dėstytojų akademinių kompetencijų centro „EDU_Lab“ veiklas, plėsti tinklaveiką, kurti naujus mokymus“, – teigia viena iš projekto rengėjų, KTU „EDU_Lab“ vadovė dr. Asta Daunorienė.

KTU „EDU_Lab“ savo veiklą plėtos per didaktikos metodų sklaidą, bendradarbiaujant su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir organizuojant bei įgyvendinant atvirus mokymus ne tik KTU dėstytojams, bet ir partneriams iš išorės.

*Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-738 priemonę „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“.  

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku