Tvarios mados dizaino koncepcijos, kaip emocinės priemonės įmonės firminio stiliaus formavime, poveikio vartotojų pasirinkimui tyrimai

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0124
Projekto tinklapis: https://ktu.edu/projects/tvarios-mados-dizaino-koncepcijos-kaip-emocines-priemones-imones-firminio-stiliaus-formavime-poveikio-vartotoju-pasirinkimui-tyrimai/

Projekto aprašymas:

Projekto TIKSLAS – išanalizuoti ir ištirti tvarios mados dizaino koncepcijos, kaip emocinės priemonės įmonės firminio stiliaus formavime, poveikį vartotojų elgsenai. Planuojamo projekto analitiniais tyrimais bus siekiama išanalizuoti, kokį poveikį vartotojo apsisprendimui įsigyti aprangos mados produktą daro tai, jog įmonė savo veikloje taiko žaliąjį marketingą. Taip pat bus nagrinėjamas ir “Žaliojo smegenų plovimo” fenomenas bei jo įtaka vartotojų pasirinkimui. Tyrimo tikslui pasiekti suformuotas UŽDAVINYS – atlikti vartotojų elgsenos ir požiūrio į tvarios mados dizaino koncepcijos (žaliojo marketingo) įmones teorinių aspektų analizę bei išnagrinėti “Žaliojo smegenų plovimo” percepciją ir šio reiškinio veiksnius, darančius įtaką vartotojų reakcijoms ir sprendimams pirkti. Atliekant tyrimus bus remiamąsi šiais TYRIMO METODAIS: teorinių mokslinių šaltinių, Europos Sąjungos statistinių duomenų ir mokslinės literatūros lyginamąja analize, duomenų grupavimu ir sisteminimu bei analitine indukcija. Panuojamo projekto tyrimų veiklos bus vykdomos per tarpdalykinį darbą (Socialiniai mokslai S000 (pagrindinis); Technologijos mokslai T000). Tokiu būdu studentas turės galimybę išplėsti ir susieti turimas žinias per skirtingų mokomųjų dalykų ryšius. Taip pat naudojant tyrimuose analitinės indukcijos metodą studentas bus skatinamas ne tik analizuoti ir sisteminti informaciją, bet ir išreikšti asmenines įžvalgas, pateikti individualias interpretacijas, siekiant ugdyti studento, kaip savarankiško jaunojo tyrėjo, kompetencijas. Projektu siekiama ne tik skatinti studentų kvalifikacijos kėlimą bei naujų kompetencijų įgijimą, bet ir tyrimų metu prisidėti prie visuomeninių naudų, tokių kaip vartotojų švietimu žaliojo marketingo kontekste. Projekto rezultatai siejami ir su teigiamu poveikiu aplinkai ir visuomenei.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

1. Atlikta teorinių mokslinių šaltinių ir mokslinės literatūros apžvalga, Europos Sąjungos statistinių duomenų grupavimas ir sisteminimas.
2. Pateikta vartotojų elgsenos ir požiūrio į tvarios mados dizaino koncepcijos (žaliojo marketingo) įmones teorinių aspektų analizė su asmeninėmis įžvalgomis.
3. Išnagrinėta „Žaliojo smegenų plovimo“ percepcija ir šio reiškinio veiksniai, darantys įtaką vartotojų reakcijoms ir sprendimams pirkti bei pateiktos asmeninės įžvalgos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Inga Audzevičiūtė-Liutkienė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Dizaino centras, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas