Viešųjų paslaugų vadybos sistema paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti

   

Projekto nr.: 13.1.1-LMT-K-718-05-0019

Projekto aprašymas:

Viešųjų paslaugų (toliau – VP) kokybės ir prieinamumo iššūkius patiria daugelis pasaulio valstybių, nepriklausomai nuo jų išsivystymo lygio. Siekis teikti kokybiškas VP, užtikrinant jų prieinamumą visiems visuomenės nariams, tampa aktualiu vyriausybių darbotvarkės klausimu daugelyje šalių. Organizacijos, atsakingos už VP administravimą ir/arba teikimą, ieško VP tobulinimo būdų. Be to, 2020 ir 2021 m. COVID-19 pandemijos sąlygotas karantino ir pokarantininis laikotarpis ypatingai išryškino VP vadybos spragas Lietuvoje ir kitose šalyse, t.y. mažėjo VP prieinamumas, kai daugelio VP teikimas buvo apribotas, o kai kurios VP – visiškai neteikiamos. Mokslo žinių ir praktikos patirčių analizė rodo, kad stokojama sisteminių VP vadybos mokslo žinių ir metodinių įrankių bei jų taikymo praktikos. Projekto tikslas – parengti VP vadybos sistemą, kuri užtikrintų nuolatinį paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimą neapibrėžtoje, kompleksinėje ir dinamiškoje aplinkoje. Šis tyrimas yra grįstas kompleksiniu verslo modelio logikos bei trijų dimensijų – vartotojų patirties valdymo, dizainu grindžiamo mąstymo ir judriųjų praktikų taikymo – integravimu, kuris paslaugų vadyboje sudaro palankias sąlygas sisteminiams VP teikimo proceso pokyčiams ir įtraukios visuomenės ugdymui, kuriant didesnę viešąją vertę.
Šis projektas atitinka Sumanios specializacijos srities „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ tematiką „Socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės vystymo produktams ir paslaugoms kurti, novatoriški verslo modeliai“.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 13.1.1-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.


Projekto rezultatai:

Projekte bus parengta VP vadybos sistema, integruojanti VP vadybos metodus, įrankius ir įgyvendinimo gaires. Pasiektas 7 TP lygis (galutinė proceso versija). Ši sistema bus pateikta VP administratoriams ir teikėjams skirtame metodiniame vadove.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-11-03 - 2023-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Eglė Gaulė

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų akademinis centras, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas